Özdemir,'Narenciye Sektöründe Ana Sorun Katma Değer Eksikliği'

Ana Sayfa » Ekonomi » İşte Türk Ticaret Kanununun değiştirilecek maddeleri

İşte Türk Ticaret Kanununun değiştirilecek maddeleri

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni TTK yapılacak değişikliklere ilişkin olarak geri sayım başladı.

 
 
İşte Türk Ticaret Kanununun değiştirilecek maddeleri
Ekonomi yönetimi tarafından iş ve ekonomi dünyasından gelen eleştiriler dikkate alınarak hazırlanan 55 maddelik taslak metin üzerinde iktidar ile muhalefet arasındaki görüşmeler devam ederken, sağlanacak mutabakatla Türk Ticaret Kanunun'da yapılacak değişikliklerin 1 Temmuz'a yetiştirilmesi hedefleniyor. Meclis ayağında çalışmalar devam ederken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da hazırlanan 55 maddelik taslak metin hakkında kapsamlı bir sunum yapıldığı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli başkanlığında Meclis'te muhalefetle temasların  tamamlanmasının ardından sağlanacak uzlaşma çerçevesinde, siyasi parti gruplarının ortak imzalarıyla değişiklik paketinin yasa teklifi olarak en geç gelecek hafta ortalarında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin iş dünyasından gelen talep ve eleştirileri de dikkate alarak hazırladığı 55 maddelik değişikle paketinde hapis cezaları, çoğunlukla  para cezasına dönüştürülüyor. Şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlanarak şirkete borçlanma cezai yaptırım kapsamından çıkarılıyor.

Taslak metinde Türk Ticaret Kanununda yapılması öngörülen değişikler ana hatlarıyla şöyle:

Borçlanma yasağına yeni düzenleme

- Türk Ticaret Kanununun iş dünyası tarafından en çok eleştirilen maddesi olan şirkete borçlanma yasağına ilişkin maddesi yeniden düzenlendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, pay sahipleri sermaye taahhdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe şirkete borçlanamayacaklar.

- Yine borçlanmayla ilgili "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddede de değişikliğe gidilerek söz konusu maddenin 2., 3. ve 4. fıkraları yürürlükten kaldırılıyor. Böylece "Yönetim kurulu üyesi, yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayni borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler. 202'nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler. Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır" ibareleri  kanundan çıkarılıyor.

Denetimde Bakanlar Kurulu'na yetki

- Kanunun 'Denetim' başlıklı 397. maddesinde yapılan değişiklikle finansal tabloların denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarına göre denetleneceği, denetime tabi olanların hazırlanmış olan finansal tablolarınının denetimden geçip geçmediği, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünün ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorunda oldukları hüküm altına alınarak  denetime tabii olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmekte.

İmtiyazlı paylar

- Türk Ticaret Kanununun imtiyazlı payların tanımına ilişkin maddesine yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, sermayesininin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde, bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına  Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra aleyhe imtiyaz tesis edilemeyecek.

Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu

- Taslak metinde denetçilerin sorumluluğu yeniden düzenleniyor. Buna göre, şirketin ve şirketler topluluğunun yıl sonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur.

Cezalar para cezasına çevriliyor

- Türk Ticaret Kanununda en çok eleştirilen konulardan biri olan hapis cezaları ise ağırlıklı olarak para cezasına çevriliyor. Hükümetin, hazırladığı taslak metinde "İşletme defteri tutmayanlar, her türlü belgenin fotokopisini tutmayanlar, defterlerini notere onaylatmayanlar, defter ve kayıtlarını Türkçe tutmayanlar, her faaliyet döneminin açılış ve kapanışında envanter çıkarmayanlar, bilgisayar ortamındaki defter ve kayıtları denetim sırasında basılı olarak hazır tutmayanlar" 4 bin lira idari para cezası çarptırılacak. Kanunda bu işlemleri yapmayanlar için 200 günden az olmamak üzere adli para cezası öngörülüyordu.

Yine 100 günden 300 güne kadar adli para cezası öngörülen, "defter ve kayıtlarını Türkiye  muhasebe standartlarına uygun tutmayanlara" 4 bin lira idari para cezası verilecek. "Bağlı şirketlerle ilgili rapor tutmayanlara" 200 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak. Kanunda rapor tutmayanlar için 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. "Defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetim elemanına sunmayan ve denetimi engelleyenlere" 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Kanun da bunlar için 2 yıla kadar hapis öngörüyordu.

- "İnternet sitesini oluşturmayan şirket yöneticilerine" 100 günden 300 güne kadar adli para cezası isteniyor. Kanunda bu durumdaki şirket yöneticileri için 6 aya kadar hapis, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası öngörülüyordu. Teklifte, "İnternet sitesine konulması gereken içeriği koymayanlar" için 100 güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Limited şirket kuruluşlarında kolaylığı

- Limited şirketlerin kuruluşlarında yapılan değişiklikle limited şirketlere de anonim şirketlerde olduğu gibi sermeyenin dörtte birinin kuruluşta ödenmesi geri kalan kısmının da 24 ay içinde ödenmesi olanağı tanınarak, esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmiş payların devri hususlarında anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı belirtiliyor.

İnternet sitesine yeni düzenleme

- İnternet sitesi oluşturmak durumunda olan sermaye şirketleri, sitenin kurulma zamanı, siteye konulacak içeriklerin hangi sürede siteye konulacağı, sitede ilan edilecek konular ve geçişe yönelik kurallar yeniden belirlendi. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler gelen eleştiriler doğrultusunda sınırlandı.

- Yapılan diğer bir değişikliğe göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketler 1 Ocak 2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için münferit ve konsolide finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olacak.

Veri korumada sorumluluk verildi

- Kanunun 24. Maddesinde yapılan değişiklikle, ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda tutulması nedeniyle, veri gizliliğinin korunması kanuna eklenerek ilgili kurum bu bilgileri korumakla görevlendirilmiş oldu. Ayrıca maddede yer alan Tüzük düzenlemesi de yönetmelik, yönetmelik de tebliğ olarak değiştirildi. Kanunun, 25, 26, 35, 1526. maddelerinde öngörülen tüzük ve yönetmelik düzenlemesi yapılmasına ilişkin hükümler, yönetmelik ve tebliğ ya da Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanacak yönetmelik olarak değiştirildi.

Yanlış tescil bilgisine hapis cezası kalktı

- Tasarının 4. Maddesiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 38. maddesinde yapılan değişiklikle, "Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır" ibaresindeki, hapis cezası "2 bin TL para cezası" olarak değiştirildi.

İşlem denetçisi yetkisine kısıtlama

- Tasarıda, şirketlerin bağımsız denetimi-mali müşavirlik işlemlerini dışarıdan yürüten yetkili kişi ve tüzel kişilere işaret eden "işlem denetçisi" yetkilerinde kısıtlamalara gidildi. İşlem denetçisinin şirket kuruluşu öncesi zorunlu olan inceleme yapma uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, işlem denetçilerinin birleşme sözleşmesi ve birleşme raporlarının denetlenmesi, denetleme raporunun incelenmesi, bölünme sözleşmesi ve raporu, bölünmeye ilişkin işlemler ve denetleme raporları ve diğer mali raporlardaki "işlem denetçisi" ön denetimi veya onayına ilişkin zorunluluklar kaldırıldı.

- Tasarının 5. Maddesiyle, Kanunun 27. Maddesinde yapılan değişiklikle, işlem denetçisinin iç kaynaklardan karşılanarak sermaye artırımı yapılması durumunda, bu tutarın varolduğuna dair onay vermesi zorunluluğu, yönetim kuruluna verildi. Aynı maddede,  yeniden yapılandırılan Bakanlığa uygun olarak müdürlük-memurluk ifadeleri değiştirildi.

- İşlem denetçilerinin yetki dışında bırakıldığı bir başka düzenleme ise Tasarının 12. Maddesi ile Kanunun 138. Maddesinde yapılan değişiklik oldu. Tasfiye halindeki bir şirketin, bir birleşmeye dahil edilmesi durumunda ispat yükümlülüğünü onaylama yetkisi ticaret sicil memurluğuna aktarıldı. Aynı kapsamda tasfiye halindeki şirketin, bir başka birleşmeye dahil edilmesi konusunda belge sunum makamı da (madde 139) ticaret sicil memurluğu olarak değiştirildi.

- Tasarının 6. Maddesiyle, Kanunun 33. Maddesinde yapılan değişiklikle, 2. fıkradaki "Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından ikiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla cezalandırılır" hükmündeki 200 ile 4 bin TL arasındaki para cezası bin TL olarak değiştirildi.

Ticaret ünvanı ve sicil numarasının yazılacağı yerler

- Tasarın 7, kanunun ise 39. Maddesinde tartışmalı ticaret unvanı ve sicil numarası gibi bilgilerin nerelerle yazılacağına ilişkin değişiklik yapıldı. Kanundaki "her türlü belge" ifadesi yerine, hangi belgelerde olacağı tek tek sayıldı. Yeni düzenlemede, işletmeyle ilgili düzenlenen ticare mektuplar, ticari deftere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde sicil numarası, unvanı, işletmenin merkezi bilgileri yer alacak. İnternet sitesi kurma yükümlülüğünde olanlar bunlara ek olarak tescil edilen internet sitesi adına da yer verecek. Aynı bilgiler internet sitesine de konulacak. İnternet sitesinde bunlara ek olarak sadece anonim şirketlerde, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad-soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, limted şirketlerde ise müdürlerin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermayeler ve yine komandit şirketlerde yöneticilerin ad soyadları ile sermaye bilgilerine yer verilecek.

- Tasarının 8. Maddesi ile, kanunun 39, 45 ve 48. Maddelerinde yer alan, ticaret unvanı ve diğer bilgilerin kullanılmaması, ticari unvanın benzerlerinden ayrılması için gerekli olan eklemenin yapılmaması, şubelerin şube olduğunu belirtmemesi durumlarında iki bin TL para cezası verilmesi hükme bağlandı.

Şirket isimlerinde Türk, Türkiye ve Milli kelimelerinin Bakanlar Kurulu kararı olmadan kullanılması, tek başına ticaret yapanların bir şirket gibi izlenim vermesi, şirketin mali ve faaliyet durumuna ilişkin yanlış bilgi verenler üç aydan iki yıla kadar hapis cezası alacaklar. Ayrıca, ticaret ünvanı ile işletmenin birbirinden ayrılamaz olarak devredilmesini düzenleyen 49. Maddeye aykırı olarak unvan veya işletme devredenler de üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacaklar.

Defter tutma zorunluluğuna yumuşatma

- Tasarının 9. Maddesi ile Kanunun 64. Maddesinde yapılan değişiklikle, bütün tacirlerin istisnasız olarak Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) ve Kanunun 88. Maddesinde belirtilen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun yetkisi kapsamında belirleyeceği esaslara göre defterlerini tutma zorunluluğu yumuşatıldı. Türkiye Muhasebe Standartları ifadesi madde metninden çıkarıldı. Yapılan değişiklikte, 64. maddenin 3. ve 5. Fıkraları yeniden yazıldı. Maddeyle, fiziki ortamda tutulan yevmiye, defteri kebir, envanter, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri defterlerinin açılış-kapanış ve noter onaylarına ilişkin zaman zorunlulukları yazıldı.

- Beşinci fıkrada yapılan değişiklikle, yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışındaki bütün defterlerin TMS Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle esaslarının belirlenmesi hükmü kaldırılarak, defter tutmakla yükümlü tüzel kişilerin Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerine uymasına yönelik atıf konuldu ve defter tutma standartlarına uyumun Vergi Usul Kanunu hükümleri dışında değerlendirilmeyeceği hükme bağlandı.

- Tasarının 10. Maddesi ile Kanunun 65 ve 84. Maddesinde yapılan değişiklikle, defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına istisnasız olarak uyması zorunluluğu kaldırıldı.

- Türkiye Muhasebe Standartlarına ilişkin olarak önceki maddelerde yapılan değişiklikleri gerekli kılan düzenleme ise Tasarının 11. Maddesi ile Kanunun 88. Maddesinde yapıldı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na, şirket büyüklükleri ve sektörler yanında kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de farklılaşmış Muhasebe Standardı belirleme yetkisi tanındı. Özerk kurulların kendi alanlarına yönelik yapacakları standart belirleme yetkisi ayrıntı düzeyinde olarak net biçimde sınırlandı.

-Tasarının 15. Maddesinde yapılan değişiklikle, şirket birleşmelerinde rapor düzenleme zorunluluğunda küçük işletmelere verilen rapor düzenlememe imkanı küçük ve orta ölçekli (KOBİ) şirketlere tanındı. Aynı kapsamda, bölünme durumunda rapor düzenleme ile halka açık olanların bölünme durumunda incelemeye açılmasında küçük şirketlere tanınan anlaşarak bu işlemlerin yapılmaması hakkı, orta ölçekli şirketlere de tanındı.

Birleşme durumunda alacakların korunması

- Kanunun 157. Maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce birleşme durumunda, alacaklılara haklarını bildirmek amacıyla Türkiye çapında yayınlanan üç ticari gazetede ilan yapma zorunluluğu kaldırıldı. Ticaret siciline ilan vermek ve internet sitesinde ilanı yayınlamak yeterli sayıldı. Aynı kapsamda, diğer bazı maddelerde bulunan ticari gazetelerde ilan verme zorunluluğu da kaldırıldı.

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 4 ve 5'te ticari davaların içine "çekişmesiz yargı işleri" de dahil edildi. Yapılan değişiklikle, ticari davaların içine herhangi bir ihtilaf içermeyen, yani davalı tarafı olmayan ticari nitelikle "çekişmesiz yargı işleri" de eklendi. Ayrıca, 5. Maddede, yapılan değişiklikle, bir davanın hangi mahkemede görüleceğine ilişkin usul tarifi kaldırılarak, asliye hukuk ve ticaret mahkemesi arasında ilişkinin "görev ilişkisi" olduğu belirtilerek, hangi mahkemenin görevli sayılacağına usul hükümlerine göre karar verilmesi esasa bağlandı.

- Tasarıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ait atıflar ve yetkiler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi.

Tasarıda, TTK geçici madde 2, 3 ve 5. Madde yürürlükten kaldırıldı. Bu maddeler, Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu ile diğer denetim organları kuruluncaya kadar TÜRMOB, Maliye ve ilgili üst kurullarca standardı belirleme yetkisi veriliyordu. Yeni düzenleme ile standartların geçerli olması, kanunda öngörülen üst kurulların kurulmasına kadar ertelenmiş oldu.

Canan SAKARYA - Mehmet KAYA / Dünya Gazetesi

 
 
 
15 Haziran 2012 Cuma 08:52
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
KDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele AlındıGüzel Konuşma ve Diksiyon
MTSO’ya teşekkür belgesiMenderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak06:04
  • Güneş07:42
  • Öğlen13:04
  • İkindi15:48
  • Akşam18:06
  • Yatsı19:33
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Başakşehir
18
12
3
3
39
2
Galatasaray
18
12
2
4
38
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
4
Beşiktaş
18
9
6
3
33
5
Trabzonspor
18
8
6
4
30
6
Kayserispor
18
8
6
4
30
7
Göztepe
18
9
3
6
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
23
11
Kasımpaşa
18
6
4
8
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
20
13
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
18
14
Osmanlıspor
18
5
3
10
18
15
Gençlerbirliği
18
4
5
9
17
16
Antalyaspor
18
4
5
9
17
17
Konyaspor
18
4
4
10
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
9
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1679 - İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.
1848 - Kaliforniya'da altın bulundu.
1921 - Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Hattın inşası 1930 yılında tamamlandı.
1921 - Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.
1924 - Rusya'da St. Petersburg şehrinin adı, devrimci liderin (V.İ. Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi.
1927 - Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
1927 - Alfred Hitchcock'un ilk filmi The Pleasure Garden Birleşik Krallık'ta gösterime girdi.
1935 - İlk kutu bira, Krueger Brewing Company tarafından Richmond, Virjinya'da (Amerika Birleşik Devletleri) satışa sunuldu.
1938 - İzmir Telefon Şirketi hükümetçe satın alındı.
1943 - II. Dünya Savaşı: Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi.
1946 - Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nu kurdu.
1946 - Cumhuriyet Halk Partisi Sanat Ödülü'nü 35 Yaş şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.
1949 - Behçet Kemal Çağlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve milletvekilliğinden istifa etti.
1955 - Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine bağlı Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 madenci öldü, 19 madenci yaralandı.
1956 - Eskişehir Cezaevi'nde 388 mahkum ayaklandı.
1959 - İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü; 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
1961 - Yassıada duruşmalarında Başsavcı Altay Ömer Egesel, Adnan Menderes'in idamını istedi.
1961 - Marilyn Monroe ile Arthur Miller boşandılar. Çift beş yıldır evliydi.
1963 - Çatalca'da kara saplanan trenle ilgili haber yapmak için 23 Ocak'ta gazetelerinden ayrılan Hürriyet gazetesi yazarı Yüksel Kasapbaşı ile foto muhabiri Abidin Behpur ve aracın sürücüsü Yüksel Öztürk'ün donmuş cesetleri, Çatalca yakınlarında bulundu.
1966 - Hindistan havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Bombay-New York seferini yaparken İsviçre'nin Cenova kentine inmeye hazırlandığı sırada, Alp dağlarının Mont Blanc tepelerine çarparak düştü: 117 kişi öldü.
1967 - Üniversite öğrencileri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na karşı tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye Milli Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis tarafından mühürlenmiş, 21 Ocak günü de beş yöneticisi tutuklanmıştı.
1972 - Mahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sıkıyönetim mahkemesi tarafından el konuldu.
1972 - İsmet İnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalı" dedi ve sıkıyönetimin kaldırılmasını istedi.
1972 - Guam ormanlarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri teslim olmamak için saklanan bir Japon askeri bulundu.
1978 - Sovyetler Birliği'ne ait nükleer reaktör taşıyan Cosmos 954 adlı uydu Dünya atmosferine girerken yanarak parçalandı, radyoaktif serpintileri Kanada'nın kuzeybatısına yayıldı. Dağılan parçaların ancak %1'i toplanabildi.
1980 - Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.
1983 - 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Cumhuriyet gazetesinin basımı, yayımı ve dağıtımını yasakladı. Nadir Nadi ve yazı işleri müdürü Okay Gönensin hakkında dava açıldı.
1984 - Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü.
1986 - Voyager 2 uydusu, Uranüs'ün 81.500 km yakınından geçti.
1989 - Seri katil Ted Bundy, 1978'de 12 yaşındaki Kimberley Leach'i kaçırıp öldürmek suçundan, Florida'da elektrikli sandalye ile idam edildi.
1993 - Milliyetçi Çalışma Partisi, adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi.
1993 - Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.
1994 - Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.
2001 - Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü.
2004 - NASA'nın Opportunity adlı aracı, ikizi Spirit'ten iki hafta sonra Mars yüzeyine indi.
2006 - Kuveyt Parlamentosu, dokuz gün önce ölen Şeyh Cabir el Ahmed el Sabah'ın yerine geçen Emir Şeyh Saad el Abdullah'ı azletti. Parlamento, oybirliğiyle aldığı karara gerekçe olarak 75 yaşındaki Emir'in sağlık durumunun kötü olmasını gösterdi.
2006 - İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde meydana gelen iki patlamada 8 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
2008 - Gaziantep'te, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik eş zamanlı on sekiz ayrı operasyonda bir polis şehit oldu, yedi polis ile bir vatandaş yaralandı. Operasyonda, dört kişi ölü ele geçirildi, on dokuz kişi gözaltına alındı.
41 - Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus muhafızları tarafından öldürüldü.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
18.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu111720293651
 
On Numara
22.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu02030609121415171819202122262830424855617577
 
Sayısal Loto
20.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu111319253540
 
Şans Topu
17.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu091016293406
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji