Büyük Önder Atatürk’ün Mersin’e Gelişinin 95. Yıldönümü Törenlerle Kutlandı

Ana Sayfa » Ekonomi » İşte Türk Ticaret Kanununun değiştirilecek maddeleri

İşte Türk Ticaret Kanununun değiştirilecek maddeleri

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni TTK yapılacak değişikliklere ilişkin olarak geri sayım başladı.

 
 
İşte Türk Ticaret Kanununun değiştirilecek maddeleri
Ekonomi yönetimi tarafından iş ve ekonomi dünyasından gelen eleştiriler dikkate alınarak hazırlanan 55 maddelik taslak metin üzerinde iktidar ile muhalefet arasındaki görüşmeler devam ederken, sağlanacak mutabakatla Türk Ticaret Kanunun'da yapılacak değişikliklerin 1 Temmuz'a yetiştirilmesi hedefleniyor. Meclis ayağında çalışmalar devam ederken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da hazırlanan 55 maddelik taslak metin hakkında kapsamlı bir sunum yapıldığı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli başkanlığında Meclis'te muhalefetle temasların  tamamlanmasının ardından sağlanacak uzlaşma çerçevesinde, siyasi parti gruplarının ortak imzalarıyla değişiklik paketinin yasa teklifi olarak en geç gelecek hafta ortalarında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin iş dünyasından gelen talep ve eleştirileri de dikkate alarak hazırladığı 55 maddelik değişikle paketinde hapis cezaları, çoğunlukla  para cezasına dönüştürülüyor. Şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlanarak şirkete borçlanma cezai yaptırım kapsamından çıkarılıyor.

Taslak metinde Türk Ticaret Kanununda yapılması öngörülen değişikler ana hatlarıyla şöyle:

Borçlanma yasağına yeni düzenleme

- Türk Ticaret Kanununun iş dünyası tarafından en çok eleştirilen maddesi olan şirkete borçlanma yasağına ilişkin maddesi yeniden düzenlendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, pay sahipleri sermaye taahhdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe şirkete borçlanamayacaklar.

- Yine borçlanmayla ilgili "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddede de değişikliğe gidilerek söz konusu maddenin 2., 3. ve 4. fıkraları yürürlükten kaldırılıyor. Böylece "Yönetim kurulu üyesi, yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayni borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilirler. 202'nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler. Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır" ibareleri  kanundan çıkarılıyor.

Denetimde Bakanlar Kurulu'na yetki

- Kanunun 'Denetim' başlıklı 397. maddesinde yapılan değişiklikle finansal tabloların denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarına göre denetleneceği, denetime tabi olanların hazırlanmış olan finansal tablolarınının denetimden geçip geçmediği, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünün ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorunda oldukları hüküm altına alınarak  denetime tabii olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmekte.

İmtiyazlı paylar

- Türk Ticaret Kanununun imtiyazlı payların tanımına ilişkin maddesine yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, sermayesininin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde, bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına  Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra aleyhe imtiyaz tesis edilemeyecek.

Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu

- Taslak metinde denetçilerin sorumluluğu yeniden düzenleniyor. Buna göre, şirketin ve şirketler topluluğunun yıl sonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur.

Cezalar para cezasına çevriliyor

- Türk Ticaret Kanununda en çok eleştirilen konulardan biri olan hapis cezaları ise ağırlıklı olarak para cezasına çevriliyor. Hükümetin, hazırladığı taslak metinde "İşletme defteri tutmayanlar, her türlü belgenin fotokopisini tutmayanlar, defterlerini notere onaylatmayanlar, defter ve kayıtlarını Türkçe tutmayanlar, her faaliyet döneminin açılış ve kapanışında envanter çıkarmayanlar, bilgisayar ortamındaki defter ve kayıtları denetim sırasında basılı olarak hazır tutmayanlar" 4 bin lira idari para cezası çarptırılacak. Kanunda bu işlemleri yapmayanlar için 200 günden az olmamak üzere adli para cezası öngörülüyordu.

Yine 100 günden 300 güne kadar adli para cezası öngörülen, "defter ve kayıtlarını Türkiye  muhasebe standartlarına uygun tutmayanlara" 4 bin lira idari para cezası verilecek. "Bağlı şirketlerle ilgili rapor tutmayanlara" 200 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak. Kanunda rapor tutmayanlar için 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. "Defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetim elemanına sunmayan ve denetimi engelleyenlere" 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Kanun da bunlar için 2 yıla kadar hapis öngörüyordu.

- "İnternet sitesini oluşturmayan şirket yöneticilerine" 100 günden 300 güne kadar adli para cezası isteniyor. Kanunda bu durumdaki şirket yöneticileri için 6 aya kadar hapis, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası öngörülüyordu. Teklifte, "İnternet sitesine konulması gereken içeriği koymayanlar" için 100 güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Limited şirket kuruluşlarında kolaylığı

- Limited şirketlerin kuruluşlarında yapılan değişiklikle limited şirketlere de anonim şirketlerde olduğu gibi sermeyenin dörtte birinin kuruluşta ödenmesi geri kalan kısmının da 24 ay içinde ödenmesi olanağı tanınarak, esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmiş payların devri hususlarında anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı belirtiliyor.

İnternet sitesine yeni düzenleme

- İnternet sitesi oluşturmak durumunda olan sermaye şirketleri, sitenin kurulma zamanı, siteye konulacak içeriklerin hangi sürede siteye konulacağı, sitede ilan edilecek konular ve geçişe yönelik kurallar yeniden belirlendi. İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler gelen eleştiriler doğrultusunda sınırlandı.

- Yapılan diğer bir değişikliğe göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketler 1 Ocak 2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için münferit ve konsolide finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olacak.

Veri korumada sorumluluk verildi

- Kanunun 24. Maddesinde yapılan değişiklikle, ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda tutulması nedeniyle, veri gizliliğinin korunması kanuna eklenerek ilgili kurum bu bilgileri korumakla görevlendirilmiş oldu. Ayrıca maddede yer alan Tüzük düzenlemesi de yönetmelik, yönetmelik de tebliğ olarak değiştirildi. Kanunun, 25, 26, 35, 1526. maddelerinde öngörülen tüzük ve yönetmelik düzenlemesi yapılmasına ilişkin hükümler, yönetmelik ve tebliğ ya da Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanacak yönetmelik olarak değiştirildi.

Yanlış tescil bilgisine hapis cezası kalktı

- Tasarının 4. Maddesiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 38. maddesinde yapılan değişiklikle, "Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır" ibaresindeki, hapis cezası "2 bin TL para cezası" olarak değiştirildi.

İşlem denetçisi yetkisine kısıtlama

- Tasarıda, şirketlerin bağımsız denetimi-mali müşavirlik işlemlerini dışarıdan yürüten yetkili kişi ve tüzel kişilere işaret eden "işlem denetçisi" yetkilerinde kısıtlamalara gidildi. İşlem denetçisinin şirket kuruluşu öncesi zorunlu olan inceleme yapma uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, işlem denetçilerinin birleşme sözleşmesi ve birleşme raporlarının denetlenmesi, denetleme raporunun incelenmesi, bölünme sözleşmesi ve raporu, bölünmeye ilişkin işlemler ve denetleme raporları ve diğer mali raporlardaki "işlem denetçisi" ön denetimi veya onayına ilişkin zorunluluklar kaldırıldı.

- Tasarının 5. Maddesiyle, Kanunun 27. Maddesinde yapılan değişiklikle, işlem denetçisinin iç kaynaklardan karşılanarak sermaye artırımı yapılması durumunda, bu tutarın varolduğuna dair onay vermesi zorunluluğu, yönetim kuruluna verildi. Aynı maddede,  yeniden yapılandırılan Bakanlığa uygun olarak müdürlük-memurluk ifadeleri değiştirildi.

- İşlem denetçilerinin yetki dışında bırakıldığı bir başka düzenleme ise Tasarının 12. Maddesi ile Kanunun 138. Maddesinde yapılan değişiklik oldu. Tasfiye halindeki bir şirketin, bir birleşmeye dahil edilmesi durumunda ispat yükümlülüğünü onaylama yetkisi ticaret sicil memurluğuna aktarıldı. Aynı kapsamda tasfiye halindeki şirketin, bir başka birleşmeye dahil edilmesi konusunda belge sunum makamı da (madde 139) ticaret sicil memurluğu olarak değiştirildi.

- Tasarının 6. Maddesiyle, Kanunun 33. Maddesinde yapılan değişiklikle, 2. fıkradaki "Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından ikiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla cezalandırılır" hükmündeki 200 ile 4 bin TL arasındaki para cezası bin TL olarak değiştirildi.

Ticaret ünvanı ve sicil numarasının yazılacağı yerler

- Tasarın 7, kanunun ise 39. Maddesinde tartışmalı ticaret unvanı ve sicil numarası gibi bilgilerin nerelerle yazılacağına ilişkin değişiklik yapıldı. Kanundaki "her türlü belge" ifadesi yerine, hangi belgelerde olacağı tek tek sayıldı. Yeni düzenlemede, işletmeyle ilgili düzenlenen ticare mektuplar, ticari deftere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde sicil numarası, unvanı, işletmenin merkezi bilgileri yer alacak. İnternet sitesi kurma yükümlülüğünde olanlar bunlara ek olarak tescil edilen internet sitesi adına da yer verecek. Aynı bilgiler internet sitesine de konulacak. İnternet sitesinde bunlara ek olarak sadece anonim şirketlerde, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad-soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, limted şirketlerde ise müdürlerin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermayeler ve yine komandit şirketlerde yöneticilerin ad soyadları ile sermaye bilgilerine yer verilecek.

- Tasarının 8. Maddesi ile, kanunun 39, 45 ve 48. Maddelerinde yer alan, ticaret unvanı ve diğer bilgilerin kullanılmaması, ticari unvanın benzerlerinden ayrılması için gerekli olan eklemenin yapılmaması, şubelerin şube olduğunu belirtmemesi durumlarında iki bin TL para cezası verilmesi hükme bağlandı.

Şirket isimlerinde Türk, Türkiye ve Milli kelimelerinin Bakanlar Kurulu kararı olmadan kullanılması, tek başına ticaret yapanların bir şirket gibi izlenim vermesi, şirketin mali ve faaliyet durumuna ilişkin yanlış bilgi verenler üç aydan iki yıla kadar hapis cezası alacaklar. Ayrıca, ticaret ünvanı ile işletmenin birbirinden ayrılamaz olarak devredilmesini düzenleyen 49. Maddeye aykırı olarak unvan veya işletme devredenler de üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacaklar.

Defter tutma zorunluluğuna yumuşatma

- Tasarının 9. Maddesi ile Kanunun 64. Maddesinde yapılan değişiklikle, bütün tacirlerin istisnasız olarak Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) ve Kanunun 88. Maddesinde belirtilen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun yetkisi kapsamında belirleyeceği esaslara göre defterlerini tutma zorunluluğu yumuşatıldı. Türkiye Muhasebe Standartları ifadesi madde metninden çıkarıldı. Yapılan değişiklikte, 64. maddenin 3. ve 5. Fıkraları yeniden yazıldı. Maddeyle, fiziki ortamda tutulan yevmiye, defteri kebir, envanter, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri defterlerinin açılış-kapanış ve noter onaylarına ilişkin zaman zorunlulukları yazıldı.

- Beşinci fıkrada yapılan değişiklikle, yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışındaki bütün defterlerin TMS Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle esaslarının belirlenmesi hükmü kaldırılarak, defter tutmakla yükümlü tüzel kişilerin Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerine uymasına yönelik atıf konuldu ve defter tutma standartlarına uyumun Vergi Usul Kanunu hükümleri dışında değerlendirilmeyeceği hükme bağlandı.

- Tasarının 10. Maddesi ile Kanunun 65 ve 84. Maddesinde yapılan değişiklikle, defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına istisnasız olarak uyması zorunluluğu kaldırıldı.

- Türkiye Muhasebe Standartlarına ilişkin olarak önceki maddelerde yapılan değişiklikleri gerekli kılan düzenleme ise Tasarının 11. Maddesi ile Kanunun 88. Maddesinde yapıldı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na, şirket büyüklükleri ve sektörler yanında kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de farklılaşmış Muhasebe Standardı belirleme yetkisi tanındı. Özerk kurulların kendi alanlarına yönelik yapacakları standart belirleme yetkisi ayrıntı düzeyinde olarak net biçimde sınırlandı.

-Tasarının 15. Maddesinde yapılan değişiklikle, şirket birleşmelerinde rapor düzenleme zorunluluğunda küçük işletmelere verilen rapor düzenlememe imkanı küçük ve orta ölçekli (KOBİ) şirketlere tanındı. Aynı kapsamda, bölünme durumunda rapor düzenleme ile halka açık olanların bölünme durumunda incelemeye açılmasında küçük şirketlere tanınan anlaşarak bu işlemlerin yapılmaması hakkı, orta ölçekli şirketlere de tanındı.

Birleşme durumunda alacakların korunması

- Kanunun 157. Maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce birleşme durumunda, alacaklılara haklarını bildirmek amacıyla Türkiye çapında yayınlanan üç ticari gazetede ilan yapma zorunluluğu kaldırıldı. Ticaret siciline ilan vermek ve internet sitesinde ilanı yayınlamak yeterli sayıldı. Aynı kapsamda, diğer bazı maddelerde bulunan ticari gazetelerde ilan verme zorunluluğu da kaldırıldı.

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 4 ve 5'te ticari davaların içine "çekişmesiz yargı işleri" de dahil edildi. Yapılan değişiklikle, ticari davaların içine herhangi bir ihtilaf içermeyen, yani davalı tarafı olmayan ticari nitelikle "çekişmesiz yargı işleri" de eklendi. Ayrıca, 5. Maddede, yapılan değişiklikle, bir davanın hangi mahkemede görüleceğine ilişkin usul tarifi kaldırılarak, asliye hukuk ve ticaret mahkemesi arasında ilişkinin "görev ilişkisi" olduğu belirtilerek, hangi mahkemenin görevli sayılacağına usul hükümlerine göre karar verilmesi esasa bağlandı.

- Tasarıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ait atıflar ve yetkiler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi.

Tasarıda, TTK geçici madde 2, 3 ve 5. Madde yürürlükten kaldırıldı. Bu maddeler, Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu ile diğer denetim organları kuruluncaya kadar TÜRMOB, Maliye ve ilgili üst kurullarca standardı belirleme yetkisi veriliyordu. Yeni düzenleme ile standartların geçerli olması, kanunda öngörülen üst kurulların kurulmasına kadar ertelenmiş oldu.

Canan SAKARYA - Mehmet KAYA / Dünya Gazetesi

 
 
 
15 Haziran 2012 Cuma 08:52
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktıTrafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 218 945 oldu
Ocak ayı enflasyon rakamları belli olduKDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele Alındı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:05
  • Güneş06:40
  • Öğlen13:00
  • İkindi16:26
  • Akşam19:00
  • Yatsı20:24
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
26
17
3
6
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
41
7
Göztepe
26
11
7
8
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1279 - Yamen Muharebesi, Moğol Yuan Hanedanı, Güney Song Hanedanı'nın kalıntısını bir deniz muharebesinde yendi.
1839 - Louis-Jacques-Mandé Daguerre, dagerreyotipi icat etti.
1866 - Osmanlı Hükümeti, Süveyş Kanalı'nın açılması konusunda izin verdi.
1877 - Ayan Meclisi görevine başladı.
1883 - ABD'li ayakkabıcı ustası Jan E. Matzeliger bir ayakkabıyı bir seferde bütünüyle imal eden ilk makineyi icat ederek ayakkabı sanayisinde bir devrim yarattı.
1899 - Otomobil yağı üreten Castrol şirketi kuruldu.
1903 - Türkiye'nin ilk spor klübü olan Beşiktaş JK kuruldu.
1915 - Güneş Sistemi gezegenlerinden Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi. Ancak Plüton'un yeni bir gezegen olduğu o tarihte anlaşılamadı.
1920 - ABD Senatosu, Versay Antlaşması'nı onaylamayı redetti.
1920 - Mustafa Kemal, Ankara'da bir meclis toplanması amacıyla genelge yayımladı.
1932 - Sydney Harbour Bridge açıldı.
1945 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Franklin uçak gemisi Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne ait bombardıman uçağı "Ginga" tarafından bombalandı.
1945 - SSCB, bir nota ile 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nı yenilemeyeceğini bildirdi
1955 - Agence France-Presse'in (AFP) Ankara temsilcisi Erol Güney Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığından çıkarıldı.
1965 - Merzifon'un Çeltek Linyit İşletmesi'ndeki grizu patlamasında 69 işçi öldü, 58 işçi yaralandı.
1970 - Batı Almanya'nın başbakanı (Willy Brandt) ile Doğu Almanya'nın başbakanı (Willi Stoph) ilk defa görüştü.
1971 - CHP Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Nihat Erim, partisinden istifa etti ve başbakanlığa atandı.
1975 - Tarihe Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (MC) olarak geçen, dört sağ partiden (AP, MSP, MHP, CGP) oluşan koalisyon işbaşına geldi.
1981 - Ankara'da bir inzibat erini öldürme iddiasıyla yargılanan Erdal Eren ölüm cezasına çarptırıldı. Eren'in infazı, 18 yaşından küçük olduğuna ilişkin kemik raporu nedeniyle tartışmalara yol açtı.
1985 - Uluslararası PEN Yazarlar Birliği Aziz Nesin'i onur üyeliğine seçti. Onur üyeliği belgesi Arthur Miller ve Harold Pinter tarafından verildi.
1995 - Osman Pamukoğlu'nun yönettiği "Çelik-1 Operasyonu" başladı
1997 - Diriliş Partisi iki genel seçime girmediği için kapatıldı.
1998 - Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesi davasında, beş polis, kastı aşan zor kullanarak ölüme sebebiyet verme suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, altı polis beraat etti.
1999 - Ankara DGM Başsavcılığı, Fethullah Gülen hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
2003 - ABD askerleri Irak-Kuveyt sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye girdi. ABD uçakları da Irak'ın batısını bombalamaya başladı.
2003 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a gönderilmesi, Türk hava sahasının yabancı silahlı kuvvetlerin hava unsurlarına 6 ay süreyle açılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM'ye sunuldu.
2007 - New York'ta "United for Peace and Justice" örgütünün düzenlediği "Savaşa Hayır" yürüyüşüne onbinlerce kişi katıldı.
2007 - Rusya'nın Kemerovo Oblastındaki Novokuznetsk şehrinde bulunan Ulyanovskaya maden işletmesinde yerin 270 m altında meydana gelen patlamada 108 madenci öldü.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
15.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu052022314047
 
On Numara
12.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu04050710162123273037495264656769717376777880
 
Sayısal Loto
17.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu021617314448
 
Şans Topu
14.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu020710162109
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji