Mersin Ticaret Borsası 90 yaşında
Tweaset >
et> >
 
Özkan, >Avrupi vı>Dün ülkemelegenişimirde Mısmu ve Suriyn olaylaşınvı mokrarayi unutmuş vadurınvoldukaylaşı belireerek, “">Dünnın gözü-ön>Günet nmelcea ins HamOdazcaan köylelirkkdetucanseyircian lınmOdavı>Dün ülkemelegenibüyüket r ayıbıdır.">Avrupülkemeleet btnvolmak üzere, da yaşpçınusla tepki göSisrmsykdeisaşlpülkemeleeünedahilvolmak üzere  tümetucusla seyircian lmşlaaylargerektndiğindüşünüy>Çor.”dyledIN
Dün ülkemelegenisessizan lmşsının oldukçandüşündürücü olduğunu aüneeAkrkkd, “Bizazaramazaramas/jaşusla şahit olduk arama r ülkegenikşlen taşınşaşı öldürlemean d vaacizaa r şeyan oalm.Zalesimlenigeçmitikatihte hiça r zaramat bylalıvolmadıkaylaşı görüy>Çoz." İnsan olan can almaz, cana can katdIN
Avrupülkemeleehepvı mokrara ı mokrara ı rkkdee oralarda r taşınş öldüğ>Güneı>Dünyımayağaan lkıy>Ç.Arama nmelcea insınan köylellemeaitylhab"habeı>Dünsınab söyisessizan lmşsı haki"/kanndüşündürücüdür.” aünersi kullandıdIN
Çoz.ıBuan olayldaisessizan lmşmşsı i vı>Dünardauan köiklamla annçokan rşıan olaa r "slihvolması ardhaki"/kanntakdileaşayandır. Allah ">Sağl i vafuritmu rersia Sınaı BbaÖzkımıza.Buagibi "slihirliş Allah ömrünü uzuneeters.">Dünnın a Sınaı BbaÖzkımızaRecep TayyipaErdoğzkagibi "slihirlea htieryayn duğunu düşünüy>Çoz.”dyledIN
Dünarki sivilvto/gpm örgüşetleat btnvolmak üzereiTürkuri’deki sivilvto/gpm örgüşetleatuan olaylarg>Gündirlişean alaylargerektndiğin aüneeAkrekatuan olaylanseyircian lınmOması gerektndiğinbelireenı, Özkan“Buda yaşpçınuslı eştntlemele i vtuan olaylann rşıan alaylargerekiy>Ç.cı ellikleiTürkuri’deaa r çokasivilvto/gpm örgüşetleatizaünedahilvolmak üzereaa r çokaetk nmiklerma ytı.="Mers’deagerçneekşenaetk nmiklereaa zzat odama bÖzkı  i vyönetiman orak "/kalımardaulunduk.Bunucuslhab"hab  irlişAkdehiça r şeyagelmsykdemüslüm can borşirlimizrsin taşınşaylamızınaünardı>Dünard insa ıuygularıan ol,a insanğı düşünenmelehiça r şeyaa yamıy>Çlarsaedahi i fat eAkdmeleevşetirliş ruhucanFaachnvokuyup,agerslian lınusla sabısmlelsykbelirtelenı ttnvonusl içiş  gıyabÇosulaa zimadeaanşamızaagelkbelir.n“Bugünv--sana laşaanna”mleye düşünereka/shakitmetmemizrgerekiy>Ç.”dyledIN
Siyi görüşü niyn >Buryn sulaTürkuri’deaa yayanatütünv taşınşayl, ö elliklei Suriye ve Mıset btnvolmak üzere,atuaitioyılayldaia ypçınan köiklamlınaö ellikleibazı ülkemeleg  b r oyunu n duğunu göz-ön>Günetulundurorak "ennsetnlemele gerektndiğine vülkemizünet söysi n olaylvolmaması içiş gezian olaylarbenzele to/gokapçılayürüyüşlereaünerağbitmetmememele gerektndiğindüşünüy>Çor. ÖrneğilaTürkuri’deatapencentabaÖlama başyanagezian olaylarb bylalıvolunmOSınca ve Mısıa  ardkaydı.cBuan olaylan, ar Arbeleg ehiça r ülkedevolmasıkan Sistiy>Çoz.ıa Sınaı BbaÖzkımızaneıeendiagibi bugünve Mısııan bıştırınuslna laşaanBaşma r ülkeyi belki deiTürkuri’yian bıştırıcaÖlar.nOayüzdannçokadikn köian alaıyız.e Mısır’d%52aityliktndylangelknab r cumhura bÖzkınarı vntlek o ülkeyiye goricek annbüyükezslar ı mektntd Öteaa ndanalivilvh lkavyönelik HamOdazaa r şidAkt uygulaşana Suri’yeibakıcaÖyn >Burkikşlen h lkaşı öldürelaa r "slihilaot Gurndüşünlemeagerekilenıeleaa r lianşlen taşınşaylana kimpiyasalilah kullanalıy Boribüyüket r insanlık suçu işliy>Ç,ee oarda r insanlıdramıda yaşpy>Ç ı mektntd”dyledIN
Günbelireenı, Özkan“Bugünve Mısarki i insayl oyaylana sahip çıkıy>Çlar.D mokrara çiş mücaünleeeAiy>Çlar.Nena m ankıy>Çlar niy ins öldürüy>Çlar.BuamOdpm i insayl ır Arcorilekatafındanan köylellemeaa zmeleeünlişAkdeüzmüştür.Biza="Mersin Lokantacılar ,Pastacılar, Kafeteryacılar, Kebapçılaesnafne v--sankazarlıvyönetimean orak tizaher zarama çiş buagibi n olaylan, n köiklamlınan rşısında n duğumuzunbeyanaeAiy>Çoz.”dyledIN
ş>Güncihiraö ellikleie Mıset btnvolmak üzere mu ve Suri’deaaütünvı>Dünardi fat eAkd,eevşetan olavean köiklamla kura kagiAkdeh rkkse Allah’taşerahmkt lelsrkkdeFaachn’mızaigönünliy>Çoz.Allah k lınusla sabısmu rers.” dyledIN
>
Çoy>Ç-692189.html"etir="Murotve atoğluagittndi her yeboribüyükeilgi görüy>Ç">« ÖGünki a HaberS"nlaki a Hab »da
 Mersin 
28 Ağustos 2013 Ç rşamba 23:30>> Ydısıralign=Ydısda
 Çorbalarb>Çor Y ypçdı)ç]Çorçılinf are5v id=>Çorld" name=>Çorld" height="300nyscroingntyesr"" width621" f are="bord="0ml" src=y>Çor.r.pht G=h&p?id=693iv styleoverflow-x: hidAkd;h;">>f are>"> nof ares>"> p>Henüz kimse y>Çoria ymamış,eilk y>Çoria yanalizvolun.

"> /nof ares>">
 
uli"> >
 • Günş'eenıe Mersin'iaçmazçılı i vçözüm-önsgoriliif" width="300" height58ıralign="m lefr" Bedrettin ">Günş'eenıe Mersin'iaçmazçılı i vçözüm-önsgorilib>Günş: Yilelvyönetimauzmşkanı="soologana zılarsivilvto/gpmcu.Yrge7. Güy />Gazesi'şAkdeNicn osı, türkmkdeil ve Mersin'i-sanproblndirli,ngelkcedi,da rliktelidi üzerişeaa r röportaj. ">Günş,mu rendiailginç resajlazarve Mers’ima çişünetulunduğuiaçmazçılı ınustorak çözüm-önsgorilini deisundu...ç]
 • Günşna zdıif" width="300" height58ıralign="m lefr" 1223 Eyl i vKkdan Evrel... Bedrettin ">Günşna zdıb>Günşna zdıif" width="300" height58ıralign="m lefr" Çeşmeli – Taşpcu Otoool Müjüner...Bedrettin ">Günşna zdıb>İst-smac-zeskilatimizr-yipr>Batcak-r-167.html" target="_blank">İst, 'Amaç teşkilatımıza yıpr>Batc'if" width="300" height58ıralign="m lefr" Bo>İst, 'Amaç teşkilatımıza yıpr>Batc'b>İst, itiozaramayldais"sosy almeddaiOdaldazaa ypçınapolayşımçılan-kkında b r resaj ünyımladı.ç]
 • Dünsı rış ">Gü... Bedrettin ">Günşna zdıif" width="300" height58ıralign="m lefr" 123 Eyl D>Dünsı rış ">Gü... Bedrettin ">Günşna zdıb>GüGün,a insoğluanOdalekıtanğa,eölümcülvh >İslıkayla çarnetulduysa,es/jaşusla da b r çarnetulocaÖtısmleye düşünüy>Çor. Gelişrnab lesana zalım i/teknolosi,ddoğzyı i vçevreyian>Çoraab lenceatuas/jaşuslı ardyokaedecektntd l>
 • rbüz, Büyükevşeh Beöyleriyı BaşkanBurüşhattin ">Koalmazaskele i vmülki erÖzkan-ivilvto/gpm k Guluş i/msilcorili,ngazorilei vçokaszyıardi taşınş "/kaldı.ç]
 • İYÇ, S>Çorçular soy>Ç... Bedrettin ">Günşna zdıif" width="300" height58ıralign="m lefr" =İY Sürünüy>Ç, S>Çorçular soy>Ç... Bedrettin ">Günşna zdıb>eke<,Çolar üzerişeaünsıtladı.ç]
 • Mersin'i m akarkıt Tankçılı İle Sısavı... Mustaf lerma zdıif" width="300" height58ıralign="m lefr" ="Mersin'i m akarkıt Tankçılı İle Sısavı... Mustaf ">lerma zdıb>Ç. ">Dünnın her yebişünetu hurirtyear.nAncakankizami çişüneolması gerekor.n
 • GüneşMersin'i & SayiaAtıkayla İle Sısavı... Mustafa lerma zdıif" width="300" height58ıralign="m lefr" ="Mersin'i & SayiaAtıkayla İle Sısavı... Mustafa ">lerma zdıb>Ç i vçözüm-üryistiy>Ç.-> ="Mersituaitrucusla yamayıadevamieAkrkkd, ">İzt, ">İstanb, ">İzl,a">Manii m>Anka & SayiaAtıkayla Berkataf =ei-semlesöyistrucuslaşı çözdü. BudaozillS Sayi atıkaylay ins a yamı üzerişdeatahdetan maktaşeçıkarkkd, s Sayileşmea/ssimmeleeünedevamieAiy>Ç.ç]
 • Gü’ müşasebetesöyigerçneekştrgorinaetk nmiklerd ve Merslorilinveilli İraünecoşkusu zirveye olaştı.ç]
 • z>Bit Beöyleriyı Başk Y rdımcısı Erkana= Gür'eisaçdırıifBit Beöyleriyı Başk Y rdımcısı Erkana= Gür'eisaçdırıb>Bit’ünetulunınapozaryacılılaveapozar yebmelegenibelirtenlemesöyiilgili M"z>Bit Beöylerisi’şeaaasÖı kurmak Sisykde="MersiPozaryacıl Esnafnr Odası BaşkanFuat K lkan’ınaıeöyleriyı Başk Y rdımcısı Erkana= Gür’eisaçdırısalay ilgili ı>zkdmenannbaran to/gokaprandaik-doyaş ="z>Bit Beöyleriyı Başkı NeanşeTarhzkan“="z>Bit’ünea yayanah lkamızanen-kkınıehiça r kaduraveanişiynerantan orak yylermeyecedim. Budçıkar çazetelişe n rşıaannbüyükegücüm-her zaramaarkamda vadanah lkamdır” dyledI/ > > > >
   
  v> >f are5" width33600" height25100" src="https://wwloutubgle.coembed/9E8WnpQePWE" f are="bord="0mlallowfollscreen;">>f are>p>
   
 •  Günşmlv class"azaz""sişim" width5068" height="60" />Günş/>    Mani--2017-232204.html" target="_blank">Mani--2017-232204.htmlv classisişim" target="_blankHarun Aksçın/>Mani--2017-232204.htmlv classbaraikml" target="_blankBir “">Eğit Ypçı Açılış Töriti” Anısı – 2017da
   Güüzmlv class"azaz""sişim" width5068" height="60" />Güüz/> breiTeslesimlende Kdv ">İisnrsıda
   Teikaberv class"azaz""sişim" width5068" height="60" />Teikab/> hmkt Mmzakerv class
   günvSabn-t Günşmlv class"azaz""sişim" width5068" height="60" />Günş/> Ç-bize-217r-1.htmlv classbaraikml" target="_blankNetel Oluy>ÇıBize.da
    Ç-186896.htmlv classbaraikml" target="_blank="Mers'deaa r a-yalet vn olıy>Ç.ç]
  >
  >
  >
  v> >
   
  v> >ns> (odsbys.goog = (windoodsbys.goog || []).push({}); );
   
  Çorlaşanarlma başlama -->
  &nbs» i/
   &nbs» i/Ç?' /spelida
   &nbs» i/
   &nbs» i/zaün=o=undan TaşaBina'-ya -27... "bdullah Ayanma zdıba
   &nbs» i/Çori">Mersinnşaylan Hikayysi’şeaev sahipliğiaa ytıba
   
  v>
  &nbs» i/
   &nbs» i/zaün=o=undan TaşaBina'-ya -27... "bdullah Ayanma zdıba
   &nbs» i/Ç?' /spelida
   &nbs» i/Çori">Mersinnşaylan Hikayysi’şeaev sahipliğiaa ytıba
   &nbs» i/
   v> p;
  Çorlaşanarlma bitiş --> >
   
  v>
   
  />Gazea">Mşitlabi >
  v>
  GazemOmanserle58 > uli > >
 • GazegoSisr('/g>Gazeimlehurrurit85.ht','','=yscrobals=yys," widt1120," heigh700')nk">Gazeimlekucukehurrurit87.jpg" altHürrurit />Gazesi 1.ıa SfOda60" />> >
 • GazegoSisr('/g>Gazeimlemillirit85.ht','','=yscrobals=yys," widt1120," heigh700')nk">Gazeimlekucukemillirit87.jpg" alt=illirit />Gazesi 1.ıa SfOda60" />> >
 • GazegoSisr('/g>Gazeimle"/habturk85.ht','','=yscrobals=yys," widt1120," heigh700')nk">Gazeimlekucukeh/habturk87.jpg" altHahabtürk />Gazesi 1.ıa SfOda60" />> >
 • GazegoSisr('/g>Gazeimlepo>İs85.ht','','=yscrobals=yys," widt1120," heigh700')nk">Gazeimlekucukepo>İs87.jpg" altPo>İs />Gazesi 1.ıa SfOda60" />> >
 • GazegoSisr('/g>Gazeimleeabah85.ht','','=yscrobals=yys," widt1120," heigh700')nk">Gazeimlekucukeeabah80.jpg" altSabahn/>Gazesi 1.ıa SfOda60" />> >
 • GazegoSisr('/g>Gazeimlei taş85.ht','','=yscrobals=yys," widt1120," heigh700')nk">Gazeimlekucukei taş80.jpg" altVakana=>Gazesi 1.ıa SfOda60" />> /uli > Gaze-mOmanserle96.htmlv classdigabel" target="_blankDiğab g>Gazeimli çiş tıkaySın./> >
   
  v>
  semectd" namesvşehlaberonchangameN nazVrkitltle('" naz', {thlvalue);58 > optionv lue="ADANA">Aarna> optionv lue="ADIYAMAN">Aaıyaram> optionv lue="AFYONKARAHISAR">Af"/yn ry{thrla>option>> optionv lue="AGRI">Ağrıa>option>> optionv lue="AKSARAY">Akhrlaya>option>> optionv lue="AMASYA">Amasya> optionv lue="ANKARA">Ayn ry> optionv lue="ANTALYA">Antalya> optionv lue="ARDAHAN">Ardaham> optionv lue="ARTVIN">Artvim> optionv lue="AYDIN">Aydım> optionv lue="BALIKESIR58ı lıkesila>option>> optionv lue="BARTIN">Bartım> optionv lue="BATMAN">B>Batm> optionv lue="BAYBURT">B>yburt> optionv lue="BILECIKnkBimecik> optionv lue="BINGOLnkBingöl> optionv lue="BITLISnkBitlis> optionv lue="BOLUnkBolu> optionv lue="BURDUR58ıurdula>option>> optionv lue="BURSA58ıursa> optionv lue="CANAKKALE">Çrnakkale> optionv lue="CANKIRI">Çrnankı> optionv lue="CORUM">Ç>Çor> optionv lue="DENIZLInkD nizlidaoption>> optionv lue="DIYARBAKIR58Diyarbakıla>option>> optionv lue="DUZCE">Düzce> optionv lue="EDIRNE">Eendne> optionv lue="ELAZIG">Elazığ> optionv lue="ERZINCAN">Erzinctm> optionv lue="ERZURUM">ErzuÇor> optionv lue="ESKISEHIR58Eskievşeh> optionv lue="GAZIANTEP">/>Giantep> optionv lue="GIRESUN">Gire=un> optionv lue="GUMUSHANE">Gümüşüşha> optionv lue="HAKKARI">Hakkaridaoption>> optionv lue="HATAY">Hakaya>option>> optionv lue="IGDIR58Iğdıla>option>> optionv lue="ISPARTA58I> optionv lue="ISTANBULnk">İstanb> optionv lue="IZMIR58">İzl> optionv lue="KAHRAMANMARASinK hraram="maş> optionv lue="KARABUKinK rabük> optionv lue="KARAMAN">K raatm> optionv lue="KARSinK rs> optionv lue="KASTAMONUinK >İsmonu> optionv lue="KAYSERI">Kayseridaoption>> optionv lue="KILISnkKilis> optionv lue="KIRIKKALE">Knkıkkale> optionv lue="KIRKLARELInkKnkkarlelidaoption>> optionv lue="KIRSEHIR58Knkevşeh> optionv lue="KOCAELInkKocaelidaoption>> optionv lue="KONYA">Konya> optionv lue="KUTAHYA">Kütahya> optionv lue="MALATYA">Malatya> optionv lue="MANISA">MaMani> optionv lue="MARDIN">M vdim> optionv lue="MERSIN" semecte id=emecte 58">Mersinoption>> optionv lue="MUGLA">Muğli> optionv lue="MUS">Muş> optionv lue="NEVSEHIR58Nevevşeh> optionv lue="NIGDE">Niğde> optionv lue="ORDU">Ordu> optionv lue="OSMANIYE">Osmoliye> optionv lue="RIZE">Rize> optionv lue="SAKARYA">S>Sakar> optionv lue="SAMSUN">Sam=un> optionv lue="SANLIURFA">Şnsanurfr> optionv lue="SIIRT">Siirt> optionv lue="SINOP">Sinop> optionv lue="SIRNAK">Şırnak> optionv lue="SIVASinSijav> optionv lue="TEKIRDAG">Tekirdağ> optionv lue="TOKAT">Tokat> optionv lue="TRABZON">Trabzon> optionv lue="TUNCELInkTuGüncidaoption>> optionv lue="USAK">Uşak> optionv lue="VAN">Vtm> optionv lue="YALOVAarYalovr> optionv lue="YOZGAT">Yozgat> optionv lue="ZONGULDAK">Zonguldak> );  
  uli > >> >> >> >> >> >> /uli > p;v> >
   
  v> v>
  >
  form actionef=onkit96.htmlmethodle=o=tx v style="marg: 0 0p4paddimg: 0 0p"iv>
  dI/v> >
   
  v>
   
  v>
   trong>Takamarla>>trong>p;trong>Oa>>trong>p;trong>Ga>>trong>p;trong>Ba>>trong>p;trong>Ma>>trong>p;trong>Pa>>trong>p;
   darlmLigi
   
    ; >
   
  v>
  blockquotneciteef="https://wwfacebookok.coinovatif"/habe"> Inovatif Hahab/>blockquotn>p; 
  trong>1396a>>trong> - Niğbolu Zaferitrong>1566a>>trong> - Olaa rinci Osmollı Padişahı II. Selim-tahtaeçıktı.trong>1852a>>trong> - Fransız Henri Giffard ilk kez zepliGle uçks.trong>1882a>>trong> - ">İstanb Beyazıt Kütüpüşhasi k Gulds.trong>1940a>>trong> - II. ">DünvS/jaşıi çişüne129 İngiliz bomb rdımspiuçağa Berlrs'deki endü>triyel hedefltleatomb aşdı, şlamsis sebebiyleaaomb aşlan 6sı dışandaihepseatoşa gitti. trong>1947a>>trong> - HiGüi>İst'ardMüslümspimültecorili-taşıyanmtrkd, Pencap sınılaşınvdurdululds. Sihirl,a1200imültecoyi k Gşucandizdi.Şablon:Kaynak-lazımtrong>1956a>>trong> - Türk Dil K GurueEn İyi Y ypt Ödülünü, Ali adlı romolıyla Orhzk a nçerlroğlu kazındı.trong>1960a>>trong> - Yüksek Adalet Dijakı kuGulds.trong>1980a>>trong> - İdanaIrak S/jaşıit başdı.trong>1981a>>trong> - Ermrge7militanarlmTürkiye'geniPatisyı Baonsolosluğu'nuet stacıl; güvenmik görivliseaCemol Özen öldü, ı Baonsolos Kayıaİnol yoralındı.trong>1987a>>trong> - SüleymspiDemirel, DYP Olağanü>tü K-dg""sişüneoy b rliğisöyigenel a bÖzk seçeldi.iDemirel, 1223 Eyl asksgo ıarbasi l"nlası,msiyasazea""smrg döndü.p;$('. $('.next').click(function() { $('. $('.priv').click(function() { $('. >
   
  v> >  
  Arşiv ; semectdsize="1ld" namegun58 > option>01 option>02 option>03 option>04 option>05 option>06 option>07 option>08 option>09 option>10p;option> option>11 option>12 option>13 option>14 option>15 option>16 option>17 option>18 option>19 option>20p;option> option>21 option>22 option>23 option>24 option>25 option>26 option>27 option>28 option>29 option>30p;option> option>31 > semectdsize="1ld" nameay58 > optionv lue="01">Ocak > optionv lue="02">Şubat > optionv lue="03">M vt > optionv lue="04">Nistm > optionv lue="05">M yıs > optionv lue="06">Hazirtm > optionv lue="07">Tetmuz > optionv lue="08">Ağustos > optionv lue="09">3 Eyl > optionv lue="10">3kim > optionv lue="11mkKasım > optionv lue="12x>Ar lık > > semectdsize="1ld" nameyil58 > option>2010p;option> option>2011 option>2012 option>2013 option>2014 option>2015 option>2016 option semecte id=emecte 582017daoption> > inputdtype="submitml lue="GöSisrld" namegoSisrldv classorabutton3i/l > /forma >
   
  v> >
  boomods_/idarg_cliete = "8f7920cd57e6462380c219335c72cf77";v>boomods_/idarg_id = "144m;v>boomods_/idarg_g wid = "0m;v>boomods_/idarg_" heig = "0m;v>boomods_/idarg_trackingp raaazer = "="https:yazazkafe.hurrurit8k.c.trl; );
   
  Süper Lotop;
  06080917dab;"b>2538 
  On Num ry
  07091013141517dab;"b>18242627dab;"b>3136373847485663676875 
  S yısol Lotop;
  02dab;"b>19dab;"b>31364248 
  ŞOma Topup;
  101828303204  >
   
  v>
  s/spaK Gursol N
  uli > >
 •  > >
 • > > > >
 • trong>Yazılım:a>>trong> Dün/>>Eğit/>>Günt/>>Günt/> N
  uli >
  >>>>Seçiş/>>Doarl/>>Fs-enbahçe>UEFA/>> ;
 • v> s/spaSiyasaz N
  uli > >
 • >>>>>Devlet Bahçeli/>>>> ;
 • v> s/spaTeknoloji/> N
  uli > >
 • Facebook/>>Twitzer/>>iPhone/>>W(winds 8/>>iPad/>>Android/>>>> ;
 • p; (function(i,s,o,g,r,a,m){i['G.googAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push( taumetes)},i[r].l=1*new Date();a=s.createEeslent(o), m=s.argEeslentsByTagN na(o)[0];a.async=1;a.g srg;m.parentNode.insertBefore(a,m) })( (wind,documete,'=yscri','s://wws.goog-analyticsok.coanalyticsojs','ga'); )v> ga('create', 'UA-27634825-3', 'auto'); ga('send', '/ageview'); )v>">