Özdemir,'Narenciye Sektöründe Ana Sorun Katma Değer Eksikliği'
Ahmet Akın

Belediye seçimlerine CHP nasıl hazırlanmalı?

Ahmet Akın
ahmetakinmersin@gmail.com
 
 

I-YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ:
Teknolojik gelişmeler sonucunda elde edilen bilgi birikimi ve kentleşme sürecinin
kavranmasındaki derinleşme, yerel yönetim konusunda yeni anlayışlara ve
arayışlara yol açmaktadır. Kentsel nüfusumuz her yıl büyük bir hızla artmakta, artan
nüfus ile birlikte, içme suyu ve kanalizasyon, insan ve çevre sağlığını koruma, toplu
taşımacılık, konut ve kentsel gelişim-dönüşüm gibi temel hizmetlere olan talepte de
belirgin bir artış görülmektedir. Nüfus artışının yanı sıra, yaşam standartlarındaki
artışla birlikte kentsel hizmetlere olan talepte çeşitlenme ve farklılaşma ortaya
çıkmaktadır.
İnsanlar, yaşamlarının her saniyesinde belediye hizmetleriyle karşı karşıyadırlar.
Gece yatağımızda yatarken bile, yangın, deprem, su baskını afetlerine karşı yerel
yönetimlerin hazır olarak beklediğinin güvencesi içinde olduğumuzu düşünerek
yatarız. Zaten, yerel yönetimlerin varlık nedeni, kent halkıdır. Kent halkının ortak
gereksinimlerinin karşılanmasına, ekonomik ve kültürel zenginliğine ve refahına
ilişkin geniş kapsamlı sorumluluk alanında yerel yönetimler, iç içe geçmiş ikili bir
yapıda faaliyet gösterirler: İlk olarak, işleyişlerinde insan haklarını, çoğulcu ve
katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren özerk ve demokratik yönetim birimleri
olmanın gereklerini yerine getirmeye çalışırlar. İkinci olarak da, hizmete dönük
olmanın zorunlu kıldığı, yerel hizmetlerin sağlanmasında insan gücünün ve mali
kaynakların daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına çalışırlar.
Toplumlar, gün geçtikçe karşılarına daha da karmaşıklaşarak çıkan, uluslararası
yarışta bir yer alabilmek, yeni enerji kaynakları ve istihdam alanları yaratmak, açları
doyurmak, halkın satın alma gücünü yükseltmek, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve
spordaki sorunlarla başa çıkmak için güçlü donanımlara gereksinim duymaktadırlar.
Toplumların tüm bu zorluklara karşı yaptıkları en önemli ve yaratıcı icatlardan biri de
organizasyonlardır. Organizasyonların daha iyi çalıştıkları toplumlar, sözü geçen
zorluklara o denli iyi tepkiler verirler. İşte tam bu noktada, dünyadaki yönetim
sisteminin ve yerel demokrasinin gelişmesinde önemli bir yeri olan Belediye
örgütlenmeleri şeklinde oluşan organizasyonlardaki yenileşme ve yönetim kültürünün
varlığı, kent halkını doğrudan ilgilendirmektedir.
2
II-TEMEL İLKELER:
*Bütün önceliği hizmete vermek, halkın istek ve beklentilerini anlayıp, eldeki
olanakları en etkin biçimde kullanarak onları tatmin etmek, iş düzenini ve çalışma
sistemini bu amacın gereklerine göre kurmuş olmak, “halk efendimizdir” diyebilen bir
ilkeye göre çalışmak.
*Yalnızca kendine dönük, durmadan kendini besleyen, kamu kaynaklarını çarçur
eden, eşi dostu kollayıp geniş kitlelere kötü hizmet veren yönetim anlayışında
olmamak.
*Tüm yerel yöneticiler, belediye hizmetlerinin kentin her yerinde, aynı standartta ve
kesintisiz olarak sağlanmasını ve kent halkının tamamının bu hizmetlerden
yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul ederek göreve başlamalıdırlar.
*Yerel yönetimlerde dinamik, etkili ve yeni bir yönetim anlayışının ortaya konulması
ve bu alanda daha yaratıcı, esnek ve insana yönelik hizmet ve tekniklerin
geliştirilmesi sağlanmalıdır.
*Yerel yönetimler, çalışan insanların, yetenek, kararlılık ve heyecanlarının köreltildiği
yerler olmamalıdır. Kim ne derse desin, hizmet sunumu sonunda insan kaynağına
dayanmaktadır.
*Yerel yönetimlerde karar alma süreçlerinde şeffaflığın sağlanması, sorumluluk ve
hesap verme ve sorma mekanizmalarının mali, ekonomik ve siyasal boyutları
içerecek bütünsel bir anlayışla güçlendirilmelidir. Yazılı ve sözlü, ulusal ve yerel
basınla ilişkiler kuvvetlendirilmelidir.
*Yerel yöneticiler için sağlıklı bir çevre politikası oluşturma ve uygulamasının temel
koşulu bu konuda gösterecekleri kararlılık olmalıdır.
*Eğitim, sağlık, kültür ve sanat çalışmaları için belediye bütçelerinden ayrılan
ödenekler hızla artırılmalı, belediye yönetimleri yurt dışındaki yerel yönetim
hizmetlerini sürekli izlemeli ve kent için yararlı olabilecek yeni projeler üretmelidir.
*Belediye başkanlarının yönetim anlayışı ve yatırım tercihleri evrensel sosyal
demokrasi ilkeleri ile uyumlu olmalıdır.
*Büyük projelerin kentte büyük rantlar yaratması söz konusudur. Bu rantların nasıl
dağılacağı, projenin finansmanını kolaylaştırmak için nasıl kullanılacağı gibi
konularda alınan kararlar, gerek kent halkında ve gerekse yerel siyasal çevrelerde
kuşku ile bakılan ve tartışılan konular olmamalıdır. Büyük projeler, çoğu kez belediye
başkanları açısından birer “prestij projesi” niteliği taşımakta ve başkanlar, isimlerinin
kalıcılığını büyük ölçüde bu tür projelerin gerçekleştirilmesinde bulmaktadırlar.
3
III-ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASI GEREKENLER:
1)İLÇE ÖRGÜTLERİYLE PARTİ ÜYELERİ ve HALKLA OLAN İLETİŞİMİN  KUVVETLENDİRİLMESİ:
Seçimlerde ulaşamadığın, görüşemediğin seçmen senden değildir. Küçük olsun
benim olsun anlayışı içinde yıllardır parti yönetimlerinde görev alan ve çıkar için
siyaset yapanlardan partiyi temizlemek gerekiyor.
İlçe yönetimleri öncelikli olarak tüm üyelerine mektup, e-posta ve SMS yoluyla
ulaşabilecek iletişim bilgilerini noksansız olarak tamamlamalıdır. Mahallelerdeki üye
listeleri iletişim bilgileri ile birlikte her mahalle üyesine bir kitapçık halinde dağıtılmalı
ve “İşte bunlar senin yoldaşların, işte bunlar senin ailen” söylemiyle, parti üyeleri
arasındaki aidiyet duygusu pekiştirilmelidir. Hafta sonlarına denk getirmek suretiyle,
her hafta bir mahallede gündemi ve konuşmacıları önceden belirlenmiş toplantılar
düzenlenmeli, bu toplantılarda sadece siyaset konuşulmamalı, bu birliktelikten
yararlanarak parti üyelerinin diğer sorunlarına da sahip çıkılmalı, üyeler arasında
dayanışma ve sevgi duyguları geliştirilmelidir. Mahalle sorumluları aktif olarak görev
yapmalı, partiye üyelik konusunda gençler ve kadınlar teşvik edilmelidir. Belki de,
böyle bir mahalle toplantısına, kısa süreli de olsa Genel Başkan’ın sürpriz bir şekilde
katılması sağlanmalıdır. Tüm mahalle toplantıları sonunda, ilçedeki tüm üyelerle,
demokrasi şölenine dönüştürülecek genel bir etkinlik düzenlenmelidir.
2) KADINLAR ve GENÇLER HALKLA İLİŞKİLERDE DAİMA ÖN PLANDA OLMALIDIR:
Kadınlar ve gençler için sadece kota uygulaması yeterli değildir. Bu kadroları
seçimlerden önce ve seçimlerde etkili bir şekilde kullanma zorunluluğu vardır. Onları
yetkilendirmeli ve onlara güvenerek çalışmalarına destek verilmelidir.
3) CHP’li BÜYÜKŞEHİR, İL ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BELİRLİ DÖNEMLERDE GENEL
MERKEZE BRİFİNG VERMELİDİR:
Seçilen belediye başkanlarını görev süresi içinde kendi haline bırakmak, zaman
zaman telafisi olanaksız sonuçlar doğurmaktadır. Belediye başkanlarından, belirli
dönemlerde brifing alınmalı, neyi, nasıl yaptığı ve gelecekte neler yapacağı soruları
sorulmalıdır. Hedefler, projeler ve kadrolar sorgulanabilmelidir.
Yerel seçimlere 16 ay kaldığını düşünecek olursak, başta büyükşehirler olmak üzere
diğer iller ve büyük ilçelerde kamuoyu yoklamaları yapılmalı ve mevcut belediye
başkanlarının performansı ve oy potansiyeli ölçülmelidir. Çünkü, bugün çıkacak
sonuçlarla seçimlerde çıkacak sonuçlar arasında önemli bir farklılık olmayacaktır.
Başarısı düşük ve yeniden seçim kazanma şansı zayıf olan başkanlarla yolların
ayrıldığı, bugünden kendisine hissettirilmelidir.
4
4) İL BAŞKANLIKLARI TEMSİL ve KOORDİNASYON GÖREVİNİ ÜSTLENMELİ, STRATEJİ ve
PROGRAMLARIYLA İLÇE YÖNETİMLERİNİ YÖNLENDİRMELİDİR:
İl Başkanlıkları ilçe yönetimlerine verilen görevlerin zamanında ve istenilen bir
şekilde yapılıp yapılmadığı denetlemeli ve objektif bir şekilde raporlamalıdır. İlin
sorunları hakkında donanımlı olmalı, seçmende güven uyandırılmalıdır. İl Başkanları,
CHP’nin kurumsal kimliğinin ağırlığını tüm platformlarda ortaya koymalıdır.
5) BELEDİYE BAŞKANLARI HALKLA İLİŞKİLERDE SICAK TEMAS SAĞLAMALI, İMAJ, TANITIM ve
YAPILAN HİZMETLERİN SUNUMU KONULARINDA PROFESYONEL DESTEK ALMALIDIR:
Belediye başkanları, kapım herkese açık diyerek, bir şekil şartını yerine getirmekten
çok, gerçekten gönlünün ve yüreğinin kapısını vatandaşa açabilmeli, onların
sorunlarını dert edinerek çözüm üretebilmelidir.
İnsanlarla göz göze gelebilmek, elini sıkmak ve onun değerli olduğunu
hissettirebilmek çok önemlidir. Bürokratik işlemleri ve toplantıları bahane ederek
halkın içine karışmaya ve halka dönük çalışmaya zaman bulamadığını söyleyebilen
bir belediye başkanı ile yollar derhal ayrılmalıdır. Lüks lokantalarda zaman
geçirmekten çok, halkın sofrasına misafir olmayı becerebilmek gerekir.
IV- MERSİN “ÖZEL” DEĞERLENDİRMESİ:
Dört merkez ilçe ve dokuz diğer ilçeler olmak üzere toplam on üç ilçeden oluşan
Mersin İlinde genel seçimlerle yerel seçimleri birbirine karıştırmamak gerekiyor.
Mersin İlinin tamamının Büyükşehir için oy kullanacak olması, çalışmaların bütünlük
içinde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. CHP’nin iki önemli avantajı vardır. Bunlardan
birincisi, CHP’nin yerel seçimlere daha yatkın bir parti konumunda olmasıdır. İkincisi
ise, CHP’nin Tarsus ve Silifke gibi büyük ilçelerde hala gerçek potansiyeline
ulaşamamış ve yerel seçimlerde, genel seçimlerinden daha fazla oy alabilme
gücünün olduğudur.
İyi Parti’nin kurulması Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki rekabeti
daha da artıracaktır. Sağ oylardaki derin bölünme CHP’nin hanesine avantaj olarak
yazılacaktır. CHP, gerek Büyükşehir ve gerekse Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli
ilçelerinin favori partisidir. Toroslar İlçesinde de plase konumdadır. (Diğer dokuz
ilçenin değerlendirilmesi daha sonra yapılacaktır) CHP’li seçmenin büyük çoğunluğu parti
için oy kullanmaktadır. Ancak, parti oyları Belediye Başkanlığı seçimleri için bazen
yetmeyebilir. Bu bakımdan, başkan adaylarının konumunun önemi de her geçen
seçimde daha da artmaktadır.
Belediye seçimleri için CHP’nin genel görüşü bellidir. Halkın istediği adaylarla seçime
gidilecektir. Burada, şu sorunun yanıtı çok önemlidir: “Halkın istediği adaylar nasıl
belirlenecektir?” CHP Genel Merkezi Belediye Başkan Adaylarının nasıl
belirleneceğini açıklamıştır.
5
CHP'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI ÜÇ AŞAMADA BELİRLENECEK:
1 -ANKET YAPILACAK: CHP’nin yönettiği belediye olsun olmasın her yerde anket yapılacak.
Vatandaşa, kimi istediğini sorulacak. Bunun için profesyonel destek alınacak.
2-ÖRGÜTE SORULACAK: Ardından vatandaşın tercih ettiği isimleri temayül yoklaması ile
örgüte sorulacak. Adayların teşkilatta karşılığının olup olmadığına bakılacak.
3-SÖZLÜ YAPILACAK: CHP Genel Merkezi’nde, Genel Başkan’ın takdir edeceği kişilerden
bir komisyon kurulacak. Komisyon, örgüt tarafından yeşil ışık yakılan aday adaylarından,
vizyon sahibi, bilgi ve birikimiyle belediyeyi yönetebilecek isimleri belirleyecek. Ardından
yetkili kurullar toplanarak adayları belirleyecek. Bilgisi, birikimi olan vizyon sahibi kişileri
belediye başkanı adayı olarak gösterilecek.
(NOT: CHP Genel Merkezi 2013’te de buna benzer bir açıklama yapmıştı. Sonunda kendi bildiğini
okudu. Tükenmiş birisini Mersin Büyükşehir Adayı gösterdi ve kaybetti. Yani, bu açıklamanın anlamı
kısaca şu: “Ben kimi istersem aday gösteririm.”
Halbuki esas olan hakim gözetiminde tüm üyelerle ön seçim yapılmasıdır.
V-SONUÇ:
Madem ki, yerel seçimler genel iktidara sıçrama tahtasıdır deniyor, o zaman, yerel
seçimlerde başarı peşinde koşmak isteyen CHP, yukarıda temel ilkelerini ortaya
koyduğumuz bir anlayışla yerel seçimlere hazırlanmalıdır. Sadece Genel Başkan’ın
üstün performansının arkasına sığınarak seçim kampanyası dönemini geçirtirmeye
çalışmak niyetinde olan örgütler, şimdiden yerlerini çalışacak örgütlere
bırakmalıdırlar.
İnsana, halka hizmetin, bireysel ve kurumsal çıkarlara hizmetten çok daha üstün bir
değer olduğunu bilerek, kent halkına saygı, nezaket, ilgi, sevecenlik ve coşku ile
hizmet edebilecek adaylara yer verilmelidir. Bu adaylar, kendilerini sürekli
geliştirmeyi, geleceğe hazırlamayı, yeniliklerden ve ortaya çıkması muhtemel
sorunlar konusunda bilgilenme sorumluluğunu kişisel bir görev olarak görmelidirler.
Belediye başkan adayları, yerel görev ve hizmetleri yerine getirirken, toplum
vicdanında en küçük bir kuşku yaratabilecek usulsüzlüklere asla yönelmemeyi;
hizmetlerin görülmesi, gördürülmesi ve dağıtımında, hizmetin gerekleri dışında, hiçbir
düşünce ve etki altında kalmamayı ve ancak bu yollarla halkın saygı ve güven
desteğini sağlayabileceklerini kabullenmelidirler.
Küçük bir not: İstanbul ve Ankara Büyükşehirlerini kaybedeceğini anlayan AKP, bir yolunu bulup
seçimleri erteleyebilir.

 
 
 
 
13 Kasım 2017 Pazartesi 09:45
 
 

(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
KDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele AlındıGüzel Konuşma ve Diksiyon
MTSO’ya teşekkür belgesiMenderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak06:05
  • Güneş07:44
  • Öğlen13:03
  • İkindi15:46
  • Akşam18:03
  • Yatsı19:31
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
2
Başakşehir
17
11
3
3
36
3
Galatasaray
17
11
2
4
35
4
Beşiktaş
17
8
6
3
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
30
6
Göztepe
18
9
3
6
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
23
11
Kasımpaşa
18
6
4
8
22
12
Akhisarspor
17
5
4
8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
18
14
Osmanlıspor
18
5
3
10
18
15
Gençlerbirliği
18
4
5
9
17
16
Antalyaspor
17
4
5
8
17
17
Konyaspor
17
4
3
10
15
18
Karabükspor
18
2
3
13
9
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1522 - Rodos'un Osmanlı donanmasınca fethi.
1774 - Osmanlı Padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.
1793 - Vatana ihanetten suçlu bulunan Fransa kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.
1899 - Opel ilk otomobilini üretti.
1908 - New York belediyesinin aldığı bir kararla kadınların toplum içinde sigara içmeleri yasaklandı.
1911 - İlk Monte Carlo Rallisi başladı.
1921 - İtalyan Komünist Partisi kuruldu.
1924 - Vladimir İlyiç Lenin öldü.
1925 - Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edildi.
1941 - II. Dünya Savaşı: Avustralya ve Birleşik Krallık birlikleri Tobruk-Libya'ya saldırı başlattı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika cephesinde Rommel'in Sirenayka taarruzu.
1942 - Askerlik süresi üç yıla çıkarıldı.
1943 - Varlık Vergisi ödemesinin son günüydü. Vergisini ödemeyen mükelleflerin ev ve işyerlerindeki malları haczedildi, daha sonra da icra yoluyla satış yöntemiyle vergileri tahsil edildi.
1946 - Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.
1951 - Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi, Ankara'ya geldi.
1952 - Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.
1952 - Eski Ordu milletvekili, mizah dergisi Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
1954 - İlk nükleer denizaltı Nautilus, Connecticut'ta denize indirildi.
1958 - Lefkoşa'da taksim lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti; bir genç ağır yaralandı, altı kişi tutuklandı.
1959 - Ulus gazetesi yazı işleri müdürü Ülkü Arman ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu birer yıl hapse mahkum oldu; gazete bir ay süreyle kapatıldı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Nalıncı Keseri" başlıklı yazısı dava konusu olmuştu.
1961 - Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut'un Hacıyatmaz oyunu sahnelendi.
1963 - 21-25 Ocak'da şiddetli soğuklar ülkenin her yanını etkiledi. Elektrikler, sular kesildi, trenler yollarda kaldı; Uludağ'da kar kalınlığı 25 metre.
1967 - Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun beş yöneticisi günü tutuklandı. Sencer Güneşsoy, Baykan Kalaba, Naci Özdemir, Hüsnü Temiz, Kâzım Musa bir gün önce polis tarafından mühürlenen federasyon binasına girmek istemişlerdi.
1967 - Uluslararası Las Vegas Maratonu'nda İsmail Akçay ikinci oldu. İsmail Akçay'ın derecesi 2 saat, 23 dakika, 3 saniyeydi.
1970 - Jumbo-Jet Boeing 747 ticari seferlerine başladı.
1972 - Cidde'ye yaptığı Hac seferinden dönen Marmara adlı THY uçağı 5 kişilik mürettebatıyla düştü. Hostes Hülya Maviler yanarak öldü, diğerleri yaralı olarak kurtarıldı.
1976 - Concorde, Londra-Bahreyn ve Paris-Rio de Janeiro hatlarında ticari uçuşlarına başladı.
1977 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Jimmy Carter, Vietnam savaşı sırasındaki asker kaçaklarının hemen hepsini affetti.
1981 - 444 gündür Tahran'da rehin tutulan Amerikalılar serbest bırakıldı.
1981 - Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık sağ eylemci İbrahim Çiftçi, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nce üçüncü kez ölüm cezasına çarptırıldı.
1983 - Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan tahliye edildi. İsvan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında yargılanmaktaydı.
1985 - 1983'ten beri süren Yazarlar Sendikası davasında sanıklar beraat etti.
1990 - Adnan Oktar ve müridi oldukları öne sürülen 66 erkek ve 68 kadın gözaltına alındı.
1992 - İstanbul'da evlerde doğal gaz kullanılmaya başladı.
1996 - Özgürlük Ve Dayanışma Partisi kuruldu.
1996 - Filistin'de ilk kez devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Yaser Arafat devlet başkanı seçildi.
1997 - Atatürkçü Düşünce Derneği, Başbakan Necmettin Erbakan hakkında konutta verdiği yemek daveti nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
1999 - Amerikan tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: sahil güvenlik kuvvetlerinin durdurduğu bir gemide 4.300 kg kokain ele geçirildi.
2005 - İzmit İşletmesinin kapatılmasını protesto için fabrikaya kapanan SEKA işçileri, Kurban Bayramı'nı fabrikada geçirdi.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
18.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu111720293651
 
On Numara
15.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu07091217192123293839444750525456626669707380
 
Sayısal Loto
20.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu111319253540
 
Şans Topu
17.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu091016293406
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji