'Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Bakliyat'
Ahmet Akın

Vergi Yasaları İle Bazı Kanun Ve Khk’lerde Değişiklik Yapılmasını Öngören Torba Yasa Tasarısı Neler Getiriyor?

Ahmet Akın
ahmetakinmersin@gmail.com
 
 

1)Asgari ücretteki vergi yükü, gelir vergisinin ilk dilimine sabitlenerek asgari ücretin
kalıcı olarak yıl içinde azalması önlenecek.
2)Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat
sanayide kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV
istisnası getiriliyor.
3)Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve
tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları
yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanıyor.
4)Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayide veya Ar-Ge, yenilik ve
tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019'a kadar alınan yeni makine ve
teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadar daha kısa bir sürede
amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.
5)Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından
sermaye olarak Türkiye'ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin
sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması sağlanacak ve
böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne
geçilecek.
6)Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan;
altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile
küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve
hizmet ifaları KDV'den istisna ediliyor.
7)İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31
Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil,
panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha
merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması
karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek
kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkânı getiriliyor.
8)Yurt içinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük
oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV,
imalatçılara iade edilecek.
9)Mal ihracatı yapan firmalar için nisbi aidat uygulamasında asgari alt sınırın
kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından vazgeçilerek
2
aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık
aidat tahsil edilmesi esası getiriliyor
10)İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV'ye tabi malların mücbir
sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi
durumunda, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre
verilecek.
11)2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan
sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay
süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki
getiriliyor.
12)İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için
daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanıyor.
13)Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak
belirleniyor
14)İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa, 2018 yılında uygulanmak
üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam
sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve
asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği veriliyor.
15)Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına
işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya
asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere
gelir vergisi istisnası getiriliyor.
16)18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya
başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkân sağlanacak.
17)2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği
uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.
18)Öğrenci olan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de aldıkları
aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden
aylık bağlanacak.
19)Öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu
pasaport hakkının, çalışması halinde de devam edecek.
20)Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı
yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğunun kaldırılacak
21)Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması
ve yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği
dönemden itibaren en geç 6 ay içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın
3
kaybedilmesi ancak önceki dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması
halinde geçmişe dönük hakların verilmesi öngörülüyor.
22)Vakıf üniversiteleri, okul aile birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet sunan
özel hastaneler, eczaneler ve diğer medikal hizmet sunucularının sosyal güvenlik
mevzuatı ile getirilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlandırılması
sağlanıyor
23)Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı
tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25'e
çıkarılıyor.
24)Bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük
kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için
Bakanlar Kuruluna yetki alınacak
25)Çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için devlet
katkısı oranının yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkının da 5 bin liradan 7 bin 500
liraya yükseltilecek.
26)Bireysel Emeklilik Sistemi’nin teşvikine yönelik olarak da devlet katkısı tutarlarının
nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, ek devlet katkısının azami
limitiyle iade edilmesine, bin lira ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden
değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar
artırılabilmesine imkân sağlanacak.
27)Tarımsal üreticilere ve esnafa verilecek Hazine faiz destekli kredilerin, faizsiz fon
kullandırımını da içerecek biçimde kamu sermayeli bankaların iştiraki olan katılım
bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak gelir kayıplarının Hazine
Müsteşarlığı bütçesinden karşılanması sağlanacak.
28)Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sisteminin, Bakanlar
Kurulu kararıyla diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletilerek kamu nakit
yönetiminin etkinliğinin artırılması, kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm
hesapları kapatılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki
Hazine adına açılacak 'Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na aktarılması ve
nemalandırılması sağlanacak.
29)Arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki sorunları
giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 lira) alınmasına yönelik
düzenleme yapılacak.
30)Mükelleflerce bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi
nedenlerle imha edilecek mallara ilişkin takdir komisyonu kararı alınmadan imha
oranının yetkili idare, oda ve kuruluşlardan görüş alarak ve mükellefin geçmiş
yıllardaki işlemlerine bakılarak Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapılması suretiyle
belirlenebilmesi imkânı getirilecek.
4
31)Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlar uyarınca mükelleflerden talep
edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik
arz eden bilgilerin, bu kuruluşlara verilebilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali
sayılmayacak.
32)Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması için ilgili kanuna göre
haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi şartıyla
haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz konulmaması yönünde
düzenleme yapılacak.
33)Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim
ödeme işlemlerinin kapıcılık iş yerleriyle ilgili de uygulanmasının getirilecek.
34)Kamu taşınmazlarının etkin kullanımı, eğitim ve üretim amaçlı değerlendirilmesi
için yasal değişikler yapıldığını belirterek, hazine taşınmazlarında olduğu gibi özel
bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların da işgali durumunda
işgalcilerden geriye doğru 5 yılı geçmemek üzere ecrimisil (haksız işgal tazminatı)
alınabilmesi ve tahliyesinin sağlanması sağlanacak.
35)Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı
kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleriyle kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere
tarım kredi kooperatiflerine harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılması
sağlanacak.
36)Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına
çalışan derneklere, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar
üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz olarak sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkânı
getirilecek.
37)Engelliler ve yaşlılara yönelik projelerle yapım ve kiralama işleri ve diğer
faaliyetlere yönelik kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu gelirlerinin yüzde 5'e kadarının Fon Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine tahsis edilmesi sağlanacak.
38)Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin
sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin
yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.
39)10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı
işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından
birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin
kamuda istihdam edilebilmeleri imkanı getirilecek.
40)Koruma veya bakım altında bulunan çocukların atama işlemleri için başvuru
süresinin 2 yıldan 5 yıla çıkarılması, atamalarında mesleki unvanlara uygunluk, halen
memur olarak çalışanların durumları itibarıyla kazandıkları unvanlara atanmış
sayılmaları ve atama işlemlerinin yılda bir kez yapılması kısıtlamasının kaldırılması
sağlanacak.
5
41)Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve en az 540
gün sigorta primi ödenmiş olanların, belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak
yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel atanabilmeleri ve bu
şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5 bini geçmemesi
sağlanacak.
42)Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar hakkında Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara 3 ay içinde, Ankara idare
mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın yeniden yapılmasının
sağlanacak.
43)Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında
büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personel
sayısının 100’e çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına kadar artırılabilmesine
imkân sağlanacak.
44)Özelleştirme uygulamalarında kamuya gelir elde edilmesi hususu ile Özelleştirme
Yüksek Kurulu tarafından, kuruluşun özelliği dikkate alınarak belirlenecek gerekçenin
de özelleştirme amaçları arasında yer alması sağlanacak.
45)Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5 başkan yardımcılığının 3'e, 10 daire
başkanlığı sayısının 7'ye indirilecek.
46)Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma alanında
kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma işlemlerine dava
açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak bir komisyon
marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulup
bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağına bir
karar verilmesi sağlanacak.
47)Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşların, yayınlarını isterlerse
kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri, bu amaçla ayrı lisans
alabilecekleri, lisans almayan kuruluşların yayınlarının sulh ceza hakimince
engellenebileceği ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebileceği hususları
düzenlenecek.
48)Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte kanun tasarısına ekli
taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından
Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar
adına devri sağlanacak.

 
 
 
 
12 Şubat 2018 Pazartesi 10:10
 
 

(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktıTrafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 218 945 oldu
Ocak ayı enflasyon rakamları belli olduKDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele Alındı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:43
  • Güneş07:18
  • Öğlen13:06
  • İkindi16:10
  • Akşam18:34
  • Yatsı19:58
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Başakşehir
22
14
4
4
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
33
8
Göztepe
21
9
6
6
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
27
13
Antalyaspor
22
6
6
10
24
14
Gençlerbirliği
21
5
7
9
22
15
Konyaspor
22
5
6
11
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1600 - Peru'daki Huaynaputina yanardağı Güney Amerika tarihindeki en şiddetli patlamayla püskürdü.
1807 - ABD eski başkan yardımcısı Aaron Burr vatana ihanet iddiasıyla tutuklandı.
1861 - Rusya'da toprağa bağlı kölelik yasaklandı.
1878 - Thomas Edison fonografın patentini aldı.
1881 - Kansas'ta tüm alkollü içecekler yasaklandı.
1915 - I. Dünya Savaşı: Gelibolu muharebeleri başladı.
1915 - İtilaf devletleri'nin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.
1925 - Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması TBMM'de kabul edildi.
1928 - Amacı yoksul kadınlara yardım etmek olan "Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti" kuruldu. Cemiyetin adı 1938'de Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirildi. Mevhibe İnönü derneğin fahri başkanıydı.
1932 - Halkevleri kuruldu. 1951'de Demokrat Parti hükümeti tarafından kapatıldı.
1945 - II. Dünya Savaşı: Iwo Jima muharebesi. Yaklaşık 30.000 ABD askeri Batı Pasifik'teki Iwo Jima adasına çıktı. Japon ordusunun şiddetli direnişi ile karşılaşan ABD birlikleri adada kontrolü ancak bir ay sonra sağlayabildiler.
1947 - İstanbul'da et giderek pahalılaşıyor; İstanbul Belediyesi halkı et boykotuna çağırdı.
1956 - Türkiye-Macaristan milli futbol maçı Mithatpaşa Stadı'nda oynandı. Türkiye Macaristan'ı 3-1 yendi.
1957 - Türk Ordusu'nun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.
1959 - Londra Konferansı sona erdi. İngiltere Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıdı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta garantör devlet oldu. Bağımsızlığın resmi olarak ilan edilmesi 16 Ağustos 1960'da oldu.
1968 - Larnaka uluslararası havaalanındaki bir uçak kaçırma olayına, Kıbrıslı yetkililerden izin almaksızın müdahale etmeye kalkan Mısır komando birliğinin 15 üyesi, Kıbrıs milli muhafızları tarafından öldürüldü.
1972 - Güvenlik güçleri, sabaha karşı Fındıkzade ve Arnavutköy'de operasyonlar düzenledi. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C ) üyesi Ulaş Bardakçı öldürüldü.
1975 - Devlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.
1985 - İspanya havayollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı Oiz dağlarına (İspanya) çarparak düştü: 148 kişi öldü.
1985 - William J. Schroeder, yapay kalp takıldıktan sonra hastaneden taburcu edilip evine gönderilebilen ilk hasta oldu.
1985 - Türk aktör Haluk Bilginer'in de rol aldığı BBC pembe dizisi ünlü EastEnders'ın ilk bölümü İngiltere'de yayımlandı. Dizi halen devam etmektedir.
1985 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren bozuk ilaç yapanlar için " Bu adamların kafasını koparmak lazım" dedi.
1986 - SSCB Mir uzay istasyonu'nu uzaya gönderdi.
1994 - Libya'da şeriat uygulamasına geçildi; İslami takvim uygulanmaya başlandı.
1994 - Haftalık Newroz gazetesi yayımlanmaya başladı.
1994 - Adalar Belediye Başkanı ANAP'lı Recep Koç Büyükada vapur iskelesinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. İki kişi de yaralandı. Recep Koç'u, kaçak yapısını yıktırdığı Osman Özgen adlı bir vatandaşın öldürdüğü bildirildi.
1997 - İran'ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesindeki konuşmaların ardından, artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.
1997 - Başbakan Tansu Çiller Meclis'te mal varlığı soruşturmasından aklandı.
1998 - Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğalgaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.
2001 - Milli Güvenlik Kurulu'nun Çankaya Köşkü'nde yapılan şubat ayı toplantısında, Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti.
2008 - Küba lideri Fidel Castro görevinden ayrıldığını açıkladı.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
15.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu060719405354
 
On Numara
12.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu02040912131524252636383940424356575868707479
 
Sayısal Loto
17.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu030508323536
 
Şans Topu
14.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu011125283006
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji