Mersin 6. Uluslararası Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor.
Ahmet Akın

Vergi Yasaları İle Bazı Kanun Ve Khk’lerde Değişiklik Yapılmasını Öngören Torba Yasa Tasarısı Neler Getiriyor?

Ahmet Akın
ahmetakinmersin@gmail.com
 
 

1)Asgari ücretteki vergi yükü, gelir vergisinin ilk dilimine sabitlenerek asgari ücretin
kalıcı olarak yıl içinde azalması önlenecek.
2)Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat
sanayide kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV
istisnası getiriliyor.
3)Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve
tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları
yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanıyor.
4)Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayide veya Ar-Ge, yenilik ve
tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019'a kadar alınan yeni makine ve
teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadar daha kısa bir sürede
amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.
5)Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından
sermaye olarak Türkiye'ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin
sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması sağlanacak ve
böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne
geçilecek.
6)Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan;
altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile
küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve
hizmet ifaları KDV'den istisna ediliyor.
7)İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31
Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil,
panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha
merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması
karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek
kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkânı getiriliyor.
8)Yurt içinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük
oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV,
imalatçılara iade edilecek.
9)Mal ihracatı yapan firmalar için nisbi aidat uygulamasında asgari alt sınırın
kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından vazgeçilerek
2
aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık
aidat tahsil edilmesi esası getiriliyor
10)İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV'ye tabi malların mücbir
sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi
durumunda, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre
verilecek.
11)2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan
sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay
süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki
getiriliyor.
12)İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için
daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanıyor.
13)Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak
belirleniyor
14)İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa, 2018 yılında uygulanmak
üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam
sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve
asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği veriliyor.
15)Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına
işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya
asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere
gelir vergisi istisnası getiriliyor.
16)18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya
başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkân sağlanacak.
17)2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği
uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.
18)Öğrenci olan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de aldıkları
aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden
aylık bağlanacak.
19)Öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu
pasaport hakkının, çalışması halinde de devam edecek.
20)Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı
yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğunun kaldırılacak
21)Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması
ve yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği
dönemden itibaren en geç 6 ay içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın
3
kaybedilmesi ancak önceki dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması
halinde geçmişe dönük hakların verilmesi öngörülüyor.
22)Vakıf üniversiteleri, okul aile birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet sunan
özel hastaneler, eczaneler ve diğer medikal hizmet sunucularının sosyal güvenlik
mevzuatı ile getirilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlandırılması
sağlanıyor
23)Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla devlet katkısı
tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25'e
çıkarılıyor.
24)Bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük
kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için
Bakanlar Kuruluna yetki alınacak
25)Çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için devlet
katkısı oranının yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkının da 5 bin liradan 7 bin 500
liraya yükseltilecek.
26)Bireysel Emeklilik Sistemi’nin teşvikine yönelik olarak da devlet katkısı tutarlarının
nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, ek devlet katkısının azami
limitiyle iade edilmesine, bin lira ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden
değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar
artırılabilmesine imkân sağlanacak.
27)Tarımsal üreticilere ve esnafa verilecek Hazine faiz destekli kredilerin, faizsiz fon
kullandırımını da içerecek biçimde kamu sermayeli bankaların iştiraki olan katılım
bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak gelir kayıplarının Hazine
Müsteşarlığı bütçesinden karşılanması sağlanacak.
28)Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sisteminin, Bakanlar
Kurulu kararıyla diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletilerek kamu nakit
yönetiminin etkinliğinin artırılması, kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm
hesapları kapatılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki
Hazine adına açılacak 'Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na aktarılması ve
nemalandırılması sağlanacak.
29)Arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki sorunları
giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 lira) alınmasına yönelik
düzenleme yapılacak.
30)Mükelleflerce bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi
nedenlerle imha edilecek mallara ilişkin takdir komisyonu kararı alınmadan imha
oranının yetkili idare, oda ve kuruluşlardan görüş alarak ve mükellefin geçmiş
yıllardaki işlemlerine bakılarak Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapılması suretiyle
belirlenebilmesi imkânı getirilecek.
4
31)Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunlar uyarınca mükelleflerden talep
edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik
arz eden bilgilerin, bu kuruluşlara verilebilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali
sayılmayacak.
32)Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması için ilgili kanuna göre
haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi şartıyla
haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz konulmaması yönünde
düzenleme yapılacak.
33)Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim
ödeme işlemlerinin kapıcılık iş yerleriyle ilgili de uygulanmasının getirilecek.
34)Kamu taşınmazlarının etkin kullanımı, eğitim ve üretim amaçlı değerlendirilmesi
için yasal değişikler yapıldığını belirterek, hazine taşınmazlarında olduğu gibi özel
bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların da işgali durumunda
işgalcilerden geriye doğru 5 yılı geçmemek üzere ecrimisil (haksız işgal tazminatı)
alınabilmesi ve tahliyesinin sağlanması sağlanacak.
35)Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı
kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleriyle kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere
tarım kredi kooperatiflerine harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılması
sağlanacak.
36)Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına
çalışan derneklere, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar
üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz olarak sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkânı
getirilecek.
37)Engelliler ve yaşlılara yönelik projelerle yapım ve kiralama işleri ve diğer
faaliyetlere yönelik kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu gelirlerinin yüzde 5'e kadarının Fon Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine tahsis edilmesi sağlanacak.
38)Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin
sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin
yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.
39)10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı
işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından
birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin
kamuda istihdam edilebilmeleri imkanı getirilecek.
40)Koruma veya bakım altında bulunan çocukların atama işlemleri için başvuru
süresinin 2 yıldan 5 yıla çıkarılması, atamalarında mesleki unvanlara uygunluk, halen
memur olarak çalışanların durumları itibarıyla kazandıkları unvanlara atanmış
sayılmaları ve atama işlemlerinin yılda bir kez yapılması kısıtlamasının kaldırılması
sağlanacak.
5
41)Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve en az 540
gün sigorta primi ödenmiş olanların, belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak
yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel atanabilmeleri ve bu
şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5 bini geçmemesi
sağlanacak.
42)Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar hakkında Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara 3 ay içinde, Ankara idare
mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın yeniden yapılmasının
sağlanacak.
43)Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında
büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personel
sayısının 100’e çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına kadar artırılabilmesine
imkân sağlanacak.
44)Özelleştirme uygulamalarında kamuya gelir elde edilmesi hususu ile Özelleştirme
Yüksek Kurulu tarafından, kuruluşun özelliği dikkate alınarak belirlenecek gerekçenin
de özelleştirme amaçları arasında yer alması sağlanacak.
45)Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5 başkan yardımcılığının 3'e, 10 daire
başkanlığı sayısının 7'ye indirilecek.
46)Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma alanında
kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma işlemlerine dava
açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak bir komisyon
marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulup
bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağına bir
karar verilmesi sağlanacak.
47)Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşların, yayınlarını isterlerse
kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri, bu amaçla ayrı lisans
alabilecekleri, lisans almayan kuruluşların yayınlarının sulh ceza hakimince
engellenebileceği ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebileceği hususları
düzenlenecek.
48)Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte kanun tasarısına ekli
taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından
Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar
adına devri sağlanacak.

 
 
 
 
12 Şubat 2018 Pazartesi 10:10
 
 

(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktıTrafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 218 945 oldu
Ocak ayı enflasyon rakamları belli olduKDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele Alındı
 
 
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:09
  • Güneş06:43
  • Öğlen12:37
  • İkindi15:46
  • Akşam18:11
  • Yatsı19:34
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
8
6
0
2
18
2
Başakşehir
8
4
3
1
15
3
Beşiktaş
8
4
3
1
15
4
Kasımpaşa
8
5
0
3
15
5
Trabzonspor
8
4
1
3
13
6
Antalyaspor
8
4
1
3
13
7
Konyaspor
8
3
3
2
12
8
Malatyaspor
8
3
3
2
12
9
Göztepe
8
4
0
4
12
10
Alanyaspor
8
4
0
4
12
11
Ankaragücü
8
3
1
4
10
12
Sivasspor
8
2
3
3
9
13
Kayserispor
8
2
3
3
9
14
Bursaspor
8
1
5
2
8
15
Fenerbahçe
8
2
2
4
8
16
Çaykur Rizespor
8
1
4
3
7
17
Akhisar Bld.Spor
8
1
2
5
5
18
Erzurum BB
8
1
2
5
5
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1448 - II. Kosova Savaşı; János Hunyadi komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.
1777 - Amerikan kuvvetleri İngilizleri Saratoga muharebesinde yendi.
1912 - Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtı (I. Balkan Savaşı).
1918 - Yugoslavya Cumhuriyeti kuruldu.
1919 - Batı Trakya'daki İskeçe Kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
1922 - Gökçeada'nın kurtuluşu
1929 - Nadir Han, Afganistan Kralı oldu.
1933 - Albert Einstein, Almanya'dan Amerika'ya kaçtı.
1938 - Atatürk ilk ağır komaya girdi.
1945 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.
1945 - Juan Peron, Arjantin devlet başkanı oldu.
1950 - Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk askeri birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı.
1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı.
1956 - Türkiye ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi.
1961 - Yaklaşık 200 (bazılarına göre 400) Cezayirli gösterici, Paris polisi tarafından öldürüldü.
1962 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı; 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesi başladı.
1966 - Birlik Partisi kuruldu. Parti genel başkanlığına Hasan Tahsin Berkman getirildi. Partinin amblemi Ali'yi simgeleyen bir aslan ve onun çevresinde 12 imamı temsil eden 12 yıldız olarak belirlendi.
1967 - Kayserispor-Sivasspor futbol maçı sonrasında çıkan olaylarda 40 kişi öldü.
1967 - "Hair" müzikali New York'ta sahnelenmeye başlandı.
1970 - Quebec işçi bakanı Pierre Laporte, FKÖ militanlarınca öldürüldü.
1972 - Bülent Ersoy assolist olarak sahneye çıktı.
1972 - Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı. 21 sanığa ağır hapis cezası verildi. Genel başkan Behice Boran 15 yıla mahkum oldu.
1973 - OPEC, bazı batılı ülkelere, Suriye ile olan savaşında İsrail'e yardım ettikleri gerekçesiyle petrol ambargosu uygulamaya başladı.
1976 - Tofaş'ın Murat 131 otomobilleri üretimine izin verildi.
1979 - Rahibe Teresa'ya Nobel Barış Ödülü verildi.
1984 - "60 Günlük Bir Şey" adlı kitabı sebebi ile Füsun Erbulak için 6-10 yıl hapis istendi.
1987 - Eski cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, devlet töreninden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1989 - Başbakan Turgut Özal, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.
1989 - San Francisco'da 7,1 şiddetinde deprem.
1996 - Sanatçı Şanar Yurdatapan "bölücülük" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
2001 - İsrail-Filistin barış anlaşmalarına karşı çıkan Ulusal Birlik Partisi genel başkanı Rehavam Zeevi, uğradığı silahlı saldırıcı sonucu öldü. Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üstlendi.
2003 - Taipei'deki 101 katlı gökdelen, Kuala Lumpur'dakini 50 m geçerek dünyanın en yüksek binası oldu.
2008 - Türkiye 2009 2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 151 oyla kabul edildi.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
11.10.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu071324353944
 
On Numara
15.10.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu01081424253541464748495051535459606567737778
 
Sayısal Loto
13.10.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu181928303639
 
Şans Topu
10.10.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu011117263401
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji